Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Helsedirektoratet

Grupper på

128 unike evalueringer fordelt på 12 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser : sluttevaluering
 2. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 3. Evaluering av nettverksguide Telemark (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 4. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 5. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 6. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 7. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 8. Evaluering av selvhjelp
 9. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 10. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)

Familie og oppvekst

 1. Hva kan forbedres i VÆR røykFri-programmet? : intervjuer med elever, lærere og rektorer
 2. Barnevern og sosialhjelp
 3. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 4. Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
 5. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 6. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 7. Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom
 8. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus
 9. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 10. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge : opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene : delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Helse og omsorg

 1. Hva kan forbedres i VÆR røykFri-programmet? : intervjuer med elever, lærere og rektorer
 2. Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og pasienter med kronisk sykdom : del 3. Erfaringer og evalueringer fra prosjekter i norske kommuner med tiltak som kan redusere liggedøgn i sykehus
 3. Arbeidsliv og psykisk helse : evaluering av den fireårige informasjonssatsingen til Rådet for psykisk helse
 4. Barnevern og sosialhjelp
 5. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 6. Bemanning av pleie- og omsorgsektoren : handlingsplan og iverksetting
 7. Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester
 8. Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling : en kunnskapsoppsummering
 9. Bruk av khat i Norge : nytelse og lidelse
 10. Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker
 11. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern : nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004
 12. Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet
 13. Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy for smoking cessation
 14. Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia
 15. Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet
 16. Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus
 17. Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter
 18. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon
 19. Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer
 20. Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
 21. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 22. Ein resept å gå for? : evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald
 23. En evaluering av tobakkskampanjen "Hver eneste sigarett skader deg"
 24. En vanskelig pasient? : sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander
 25. Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom : status etter Opptrappingsplanen
 26. Evaluering av alkoholkampanjen "Alvorlig talt"
 27. Evaluering av arbeid med implementering av et nasjonalt kartleggingsverktøy KIS : sluttrapport
 28. Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten
 29. Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer
 30. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene : evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 : rapport 6 fra HEMIL/SIRUS
 31. Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker : sluttrapport
 32. Evaluering av kompetanseløftet 2015 : underveisrapport 1: mars 2009
 33. Evaluering av Mental helse kompetanse : nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse innen psykisk helse
 34. Evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten : sluttrapport
 35. Evaluering av nettverksguide Telemark (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 36. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (på oppdrag fra NFR og Helsedirektoratet)
 37. Evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse : supplerende analyser innen spesialisthelsetjensten : delrapport 1
 38. Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet
 39. Evaluering av rusreformen
 40. Evaluering av RUStelefonen 08588
 41. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 42. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 43. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 44. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 45. Evaluering av selvhjelp
 46. Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram
 47. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 48. Evaluering av tillitspersonforsøket : sluttrapport
 49. Evaluering av tilskudd til arbeid innen feltet HIV og seksuelt overførbare infeksjoner
 50. Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid
 51. Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren
 52. Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
 53. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 54. Evaluering av tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet
 55. Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse
 56. Evaluering av tobakkskampanjen "Røyken tar pusten fra deg"
 57. Evaluering av tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD) : resultater fra første fase i en følgeforskning
 58. Evaluering av veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD og regelverk for legers rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler : delrapport I : fylkesmannens erfaringer med regelverket og søknadsprosedyrene
 59. Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid
 60. Evalueringen av Storbysatsingen i psykisk helse
 61. Examining the Global Health Arena : Strengths and Weaknesses of a Convention Approach to Global Health Challenges
 62. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 : institusjonsresultater
 63. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 64. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre : nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006
 65. Flink med folk i første rekke : sluttrapport fra evalueringsprosjektet
 66. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 67. Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester 2001-2003 : Futt-prosjektet samlerapport
 68. Fra bostedsløs til egen bolig : delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester
 69. Fra sofaen til sykkelsetet : evaluering av Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet
 70. Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering
 71. Får vi nok personell til omsorgstjenestene? : sammendrag av evalueringen av Kompetanseløftet 2015
 72. Global helseforskning i Norge : oversikt og vurdering
 73. Habilitering som koordinerende tiltak : erfaringer fra tre brukergrupper
 74. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 75. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer
 76. Ikke bare bare å bo : sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere
 77. Informasjon, likemannsarbeid og interessepolitisk arbeid : en vurdering av modeller for organisering av små/sjeldne brukergrupper for å oppnå statstøtte til organisasjonsarbeid
 78. Intermediære enheter og "hjemmesykehus" ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
 79. Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak : delrapport
 80. Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap
 81. Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom
 82. Kommunehelseprofiler : kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted
 83. Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid : Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid
 84. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 85. Kompetanseløft på arbeidsplassen : kommunenes erfaring med ABC modellen : rapport fra prosjektet Evaluering av bruk av opplæringsprogram om demens
 86. Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom
 87. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : institusjonsvise resultater
 88. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : nasjonale resultater
 89. Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid
 90. Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell
 91. Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere : delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner
 92. Legemidler til røykeslutt
 93. Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen
 94. Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007-2010 : oversyn over resultat frå evalueringane av tiltaka Partnarskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofilar
 95. Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber : rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusforebygging
 96. Mer må til : om hivrettet arbeid overfor innvandrere
 97. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals
 98. Natalizumab ved multippel sklerose : vurdering av eksisterende helseøkonomiske evalueringer
 99. Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten
 100. Ny medikamentell behandling av brystkreft : adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft : en helseøkonomisk analyse
 101. Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer
 102. Pasienterfaringer med norske sykehus : resultater for region og foretak
 103. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2011: institusjonsvise erfaringer
 104. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus : resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006
 105. Perspektiver på god praksis : en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner
 106. Plan med plan? : om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid
 107. Privat i offentlig sektor : de private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og rammebetingelser
 108. Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 109. Regionalt og lokalt folkehelsearbeid : ressurser, organisering og koordinering : en baselineundersøkelse
 110. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet
 111. Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? : evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
 112. Sivilt rusarbeid : mellom statlig styring og økende mangfold
 113. Skal det være noe mer før vi stenger? : evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim
 114. Snus- og røykeslutt på stand – virker det? : evaluering av en intervensjon rettet mot røyking og snusbruk i videregående skole
 115. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus
 116. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 117. TaKT opplæring : evaluering og ideer til videreføring
 118. Tidlig intervensjon på rusfeltet : en kunnskapsoppsummering
 119. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge : opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene : delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse
 120. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner : delevaluering 2
 121. Undersøkelse om rehabilitering i kommunene : erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø
 122. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (på oppdrag fra NFR og Helsedirektoratet)
 123. Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer
 124. Å leve med epilepsi
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)