Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Samferdselsdepartementet (SD)

Grupper på

121 unike evalueringer fordelt på 10 sektorer (inkludert undersektorer).

Transport og kommunikasjon

 1. "Anbud på norsk" : konkurranseutsetting og fristilling ved offentlige kjøp av persontransporttjenester : effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
 2. "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?
 3. A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority
 4. Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport
 5. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (på oppdrag fra BLD, SD og SVV)
 6. Bedre mobiltjenester på tog
 7. Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? : evaluering av KID-ordningen 2007-2009
 8. Behov for behovsprøving? : vurdering av løyveordningen i drosjenæringen
 9. Behovet for grunnleggende banktjenester i Postens ekspedisjonsnett
 10. Behovsprøving av drosjeløyver : en nødvendighet for distrikts-Norge?
 11. Betalingsvilje for kvalitet i godstransport
 12. Brukereie innen godstransport
 13. Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet
 14. Catalytic impact of airports in Norway
 15. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (på oppdrag fra SD og FIN)
 16. Dobbeltspor Sandnes-Stavanger
 17. Drosjetilbudet i distriktene etter omlegging av pasienttransporten i 2004
 18. E134 Kongsberg - Gvammen (på oppdrag fra SD og FIN)
 19. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 20. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 21. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (på oppdrag fra SD og FIN)
 22. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (på oppdrag fra SD og FIN)
 23. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (på oppdrag fra SD og FIN)
 24. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (på oppdrag fra SD og FIN)
 25. Elbileiernes reisevaner
 26. Eldres transportvirkelighet 2030
 27. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 28. Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter
 29. Evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk
 30. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen
 31. Evaluering av OPS i vegsektoren
 32. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 33. Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk
 34. Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
 35. Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige : en vurdering av Nasjonal godsmodell
 36. Forvaltningskompetansen i Luftfartstilsynet
 37. Føreropplæring i tilknytning til videregående skole : bedre og billigere i distriktene
 38. Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge
 39. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (på oppdrag fra FKD og SD)
 40. Godstransport og logistikk i byer
 41. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 42. Has progress in improving road safety come to a stop? : a discussion of some factors influencing long term trends in road safety.
 43. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 44. Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss
 45. Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)
 46. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (på oppdrag fra SD og FIN)
 47. Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner
 48. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 49. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 50. Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge
 51. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 52. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 53. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 54. Konseptvalgutredning : Harstad
 55. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 56. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 57. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 58. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 59. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 60. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 61. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 62. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 63. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 64. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 65. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 66. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (på oppdrag fra SD og FIN)
 67. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (på oppdrag fra SD og FIN)
 68. KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning
 69. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (på oppdrag fra SD og FIN)
 70. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (på oppdrag fra SD og FIN)
 71. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (på oppdrag fra SD og FIN)
 72. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (på oppdrag fra SD og FIN)
 73. Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal
 74. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (på oppdrag fra SD og FIN)
 75. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (på oppdrag fra SD og FIN)
 76. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (på oppdrag fra SD og FIN)
 77. KVU Rv. 15 Strynefjellet
 78. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 79. Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken
 80. Likestilling i transport
 81. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 82. Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe
 83. Marginale eksterne kostnader ved transport av gods på sjø og bane
 84. Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen
 85. Nasjonal evaluering av "Trygt hjem for en 50-lapp"
 86. Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?
 87. Næringslivets persontransporter
 88. Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder
 89. Optimalt tidsforløp ved ferjeanbud
 90. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (på oppdrag fra SD og FIN)
 91. Prosjekt - Lysaker stasjon : ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse : endelig rapport 15.09.2005
 92. På sporet av konkurranse : foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
 93. På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren
 94. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (på oppdrag fra SD og FIN)
 95. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (på oppdrag fra SD og FIN)
 96. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (på oppdrag fra SD og FIN)
 97. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (på oppdrag fra SD og FIN)
 98. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (på oppdrag fra SD og FIN)
 99. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 100. Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge
 101. Risiko i trafikken 2005-2007
 102. Risiko i veitrafikken 2009-2010
 103. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (på oppdrag fra NFR, SD og SVV)
 104. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (på oppdrag fra SD og FIN)
 105. Sikkerhetsstudie innlandshelikopter
 106. Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten
 107. Statens vegvesens deling av informasjon fra ulykkesanalysearbeid (UAG)
 108. Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon : perioden med utbygging av E18 i nordre Vestfold og i dag
 109. Statlig kjøp av posttjenester
 110. Statusrapport for ekspressbussnæringen
 111. Støtte til miljøvennlig transportteknologi
 112. Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge
 113. The Norwegian Air Transport Market in the Future : Some possible trends and scenarios
 114. Transportløsninger for eldre i distriktene
 115. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (på oppdrag fra SD og FIN)
 116. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 117. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 118. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø
 119. Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge
 120. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)