Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Statens vegvesen (SVV)

Grupper på

122 unike evalueringer fordelt på 11 sektorer (inkludert undersektorer).

Transport og kommunikasjon

 1. 130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper
 2. Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest
 3. Alkolås i buss
 4. Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport
 5. Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal-Sandnes
 6. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (på oppdrag fra BLD, SD og SVV)
 7. Bedre byluft : evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2004/2005
 8. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks langs vei relatert til prosjektet E16 Wøyen-Bjørum
 9. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet
 10. Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"
 11. Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)
 12. Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder
 13. Den norske verdsettingsstudien : verdsetting av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : støy
 14. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 15. Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak
 16. En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkkostnadene
 17. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 18. Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report
 19. Evaluering av aksjonen "Bry dæ i trafikken" i Norland, Tromsø og Finnmark fylke
 20. Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen
 21. Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller
 22. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 23. Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø
 24. Evaluering av kampanjen "si ifra" i Vestfold og Aust- og Vest Agder
 25. Evaluering av midtmarkering på veg : E39 i Vest-Agder
 26. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 1 : samlet evaluering av alle vegtiltakene (på oppdrag fra Vegvesenet og SVV)
 27. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 3 :trafikanttiltak
 28. Evaluering av omstillingen til ny organisering av Statens vegvesen (på oppdrag fra Vegvesenet og SVV)
 29. Evaluering av persontransportmodeller (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 30. Evaluering av prosjektet "Ungdom påvirker ungdom" og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark
 31. Evaluering av sykkelveginspeksjoner
 32. Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus
 33. Farlig god sjåfør
 34. Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer
 35. Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd
 36. Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge
 37. Forprosjekt: Metodeutvikling for utredning og prissetting av støy i veileder V712
 38. Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011
 39. Funksjonshemmende kollektivtransport? : transportbruk og transportvansker blant personer med nedsatt funksjonsevne
 40. Først ombord og først i land : evaluering av forkjørsrett for pendlere på fergesambandet Eidsdal-Linge
 41. Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser
 42. Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?
 43. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 44. Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
 45. Handelslokalisering og transport : kunnskap om handlereiser
 46. Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar
 47. Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?
 48. Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder
 49. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk
 50. Indikatorer for miljøvennlig logistikk
 51. Innvandrere som risikogruppe i trafikken
 52. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 53. Intelligente transportsystemer (ITS) : en oversikt over effekter på atferd og ulykker
 54. Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004
 55. Kjøring mot kjøreretningen (KMK)
 56. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (på oppdrag fra Jernbaneverket, SVV og KLIF)
 57. Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming
 58. Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi
 59. Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold
 60. Konkurranseflater i godstransport
 61. Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser
 62. Kryssløsninger i by : internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport
 63. Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser
 64. Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo
 65. Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen
 66. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (på oppdrag fra NFR og SVV)
 67. Managing Driver Fatigue in Occupational Settings
 68. Metodevalg og databehov for samfunnsøkonomisk analyse i KVU for regionpakke Bergen
 69. Midtfelt Lillehammer : langtidsevaluering
 70. Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd
 71. Miljøavgifter i lavutslippssone
 72. Miljøkonsekvenser av reguleringsframlegg for Fv 776, Tysværvåg
 73. Miniutredning om arealbruk og transport
 74. Myter og fakta om køprising (på oppdrag fra Vegvesenet og SVV)
 75. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 76. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 77. Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier (på oppdrag fra Vegvesenet og SVV)
 78. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner
 79. Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak : en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 80. Personvern og trafikk : personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)
 81. Produksjons- og konsumstruktur : trender og utviklingstrekk
 82. Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter : vurdering av metode og eksempel fra E39
 83. Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak
 84. Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører
 85. Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet : betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft
 86. Reisevaner gjennom Rennfast med og uten bompenger
 87. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (på oppdrag fra NFR, SD og SVV)
 88. Salt smart : miljøkonsekvenser ved salting av veger - en litteraturgjennomgang
 89. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 90. Samfunnsøkonomisk analyse av prissatte effekter i KVU for transportsystemet i Bergensområdet
 91. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak innenfor godstransport
 92. Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum
 93. Sikkerhetseffekter av salting
 94. Sjåfører i langtransport : en intervjuundersøkelse
 95. Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005
 96. Sykkelandeler og trafikkmengder med bil
 97. Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010
 98. Sykkelulykker : ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer
 99. Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak
 100. Tilgjengelighet og deltakelse : barrierer i kollektivtransporten (på oppdrag fra Vegvesenet og SVV)
 101. Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak
 102. Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak
 103. Trafikkstøy i boliger : virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften (på oppdrag fra Vegvesenet og SVV)
 104. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for framtidens byer
 105. Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune
 106. Ungdom, utvikling og ulykker
 107. Ungtrafikk : resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy
 108. Universell utforming virker : evaluering av tiltak i kollektivtrafikken
 109. Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet : betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen
 110. Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?
 111. Veiledning om netto ringvirkninger i Håndbok V712
 112. Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter
 113. Verdien av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : luftforurensning
 114. Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
 115. Virkninger av framføringsusikkerhet i distrikstransporter
 116. Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO2-utslippet fra nye biler
 117. Woken by rumble strips : reports from drivers who have fallen asleep at the wheel

Økonomi

 1. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)