Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Statens vegvesen (SVV)

Grupper på

115 unike evalueringer fordelt på 9 sektorer (inkludert undersektorer).

Transport og kommunikasjon

 1. 130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper
 2. Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest
 3. Alkolås i buss
 4. Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport
 5. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (på oppdrag fra BLD, SD og SVV)
 6. Bedre byluft : evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2004/2005
 7. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks langs vei relatert til prosjektet E16 Wøyen-Bjørum
 8. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet
 9. Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"
 10. Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)
 11. Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder
 12. Den norske verdsettingsstudien : verdsetting av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : støy
 13. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 14. Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak
 15. En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkkostnadene
 16. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 17. Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report
 18. Evaluering av aksjonen "Bry dæ i trafikken" i Norland, Tromsø og Finnmark fylke
 19. Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen
 20. Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller
 21. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 22. Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø
 23. Evaluering av kampanjen "si ifra" i Vestfold og Aust- og Vest Agder
 24. Evaluering av midtmarkering på veg : E39 i Vest-Agder
 25. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 1 : samlet evaluering av alle vegtiltakene (på oppdrag fra Vegvesenet og SVV)
 26. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 3 :trafikanttiltak
 27. Evaluering av omstillingen til ny organisering av Statens vegvesen (på oppdrag fra Vegvesenet og SVV)
 28. Evaluering av persontransportmodeller (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 29. Evaluering av prosjektet "Ungdom påvirker ungdom" og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark
 30. Evaluering av sykkelveginspeksjoner
 31. Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus
 32. Farlig god sjåfør
 33. Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer
 34. Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd
 35. Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge
 36. Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011
 37. Funksjonshemmende kollektivtransport? : transportbruk og transportvansker blant personer med nedsatt funksjonsevne
 38. Først ombord og først i land : evaluering av forkjørsrett for pendlere på fergesambandet Eidsdal-Linge
 39. Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser
 40. Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?
 41. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 42. Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
 43. Handelslokalisering og transport : kunnskap om handlereiser
 44. Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar
 45. Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?
 46. Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder
 47. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk
 48. Indikatorer for miljøvennlig logistikk
 49. Innvandrere som risikogruppe i trafikken
 50. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 51. Intelligente transportsystemer (ITS) : en oversikt over effekter på atferd og ulykker
 52. Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004
 53. Kjøring mot kjøreretningen (KMK)
 54. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (på oppdrag fra Jernbaneverket, SVV og KLIF)
 55. Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming
 56. Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi
 57. Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold
 58. Konkurranseflater i godstransport
 59. Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser
 60. Kryssløsninger i by : internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport
 61. Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser
 62. Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo
 63. Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen
 64. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (på oppdrag fra NFR og SVV)
 65. Managing Driver Fatigue in Occupational Settings
 66. Metodevalg og databehov for samfunnsøkonomisk analyse i KVU for regionpakke Bergen
 67. Midtfelt Lillehammer : langtidsevaluering
 68. Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd
 69. Miljøavgifter i lavutslippssone
 70. Miljøkonsekvenser av reguleringsframlegg for Fv 776, Tysværvåg
 71. Miniutredning om arealbruk og transport
 72. Myter og fakta om køprising
 73. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 74. Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier
 75. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner
 76. Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak : en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 77. Personvern og trafikk : personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)
 78. Produksjons- og konsumstruktur : trender og utviklingstrekk
 79. Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter : vurdering av metode og eksempel fra E39
 80. Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak
 81. Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører
 82. Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet : betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft
 83. Reisevaner gjennom Rennfast med og uten bompenger
 84. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (på oppdrag fra NFR, SD og SVV)
 85. Salt smart : miljøkonsekvenser ved salting av veger - en litteraturgjennomgang
 86. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 87. Samfunnsøkonomisk analyse av prissatte effekter i KVU for transportsystemet i Bergensområdet
 88. Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum
 89. Sikkerhetseffekter av salting
 90. Sjåfører i langtransport : en intervjuundersøkelse
 91. Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005
 92. Sykkelandeler og trafikkmengder med bil
 93. Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010
 94. Sykkelulykker : ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer
 95. Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak
 96. Tilgjengelighet og deltakelse : barrierer i kollektivtransporten
 97. Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak
 98. Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak
 99. Trafikkstøy i boliger : virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften (på oppdrag fra Vegvesenet og SVV)
 100. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for framtidens byer
 101. Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune
 102. Ungdom, utvikling og ulykker
 103. Ungtrafikk : resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy
 104. Universell utforming virker : evaluering av tiltak i kollektivtrafikken
 105. Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet : betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen
 106. Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?
 107. Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter
 108. Verdien av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : luftforurensning
 109. Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
 110. Virkninger av framføringsusikkerhet i distrikstransporter
 111. Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO2-utslippet fra nye biler
 112. Woken by rumble strips : reports from drivers who have fallen asleep at the wheel
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)