Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Grupper på

148 unike evalueringer fordelt på 21 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (på oppdrag fra KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 2. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (på oppdrag fra KMD og NHD)
 3. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 4. Kulturell berikelse - politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019
 5. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 6. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 7. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 8. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)
 9. Økonomisk risiko og boligeie

Bolig og eiendom

 1. Barnehager i inntektssystemet for kommunene
 2. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 3. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 4. Brukerundersøkelse 2011
 5. Brukerundersøkelse 2012
 6. Brukerundersøkelse 2013
 7. Brukerundersøkelse 2015 : Oslo/Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag
 8. Brukerundersøkelse 2017 - Husleietvistutvalget
 9. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 10. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 11. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 12. Erfaringer med bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg : innemiljø og energibruk, undersøkelse av noen utvalgte bygg og innspill til metode for å avdekke sammenhenger
 13. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 14. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 15. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
 16. Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
 17. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 18. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 19. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (på oppdrag fra KMD og KLD)
 20. Husleielovens varslingsregel
 21. Hva sier loven - hva tror folk? : En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven
 22. Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - en empirisk analyse
 23. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 24. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 25. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 26. Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme
 27. Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem : Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser
 28. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 29. Leieboerorganisering i Norge
 30. Mer boligvelferd for pengene : Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
 31. Modeller for utleie med sosiale formål
 32. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 33. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 34. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 35. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 36. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 37. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 38. Sammenliknende analyse av nordisk husleielovgivning
 39. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 40. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 41. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 42. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 43. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 44. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 45. Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg
 46. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring
 47. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (på oppdrag fra KMD, Husbanken og KLD)
 48. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)
 49. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008
 50. Økonomisk risiko og boligeie

Kommuner og distrikter

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. "Næringshagene - omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen" : evaluering av Næringshagesatsingen : sluttrapport
 3. "Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?
 4. Barnehager i inntektssystemet for kommunene
 5. Barnehager i kommunenes inntektssystem
 6. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 7. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 8. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (på oppdrag fra Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 9. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 10. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 11. Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006
 12. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 13. E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner
 14. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 15. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon : casestudie
 16. Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2015-2016
 17. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017
 18. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015
 19. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 20. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 21. En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger
 22. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 23. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (på oppdrag fra KMD og Innovasjon Norge)
 24. Evaluering av bosetting av flyktninger
 25. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 26. Evaluering av finansieringssystemer i kommunene : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 27. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 28. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 29. Evaluering av innbyggerinitiativordningen
 30. Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte
 31. Evaluering av interreg i Norge
 32. Evaluering av Kompetansesenter for Distriktsutvikling
 33. Evaluering av nyvekst
 34. Evaluering av REGMODELL (på oppdrag fra NFR og KMD)
 35. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 36. Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
 37. Finansielle ubalanser i kommunene
 38. Fjordfolk på konsesjonsjakt : evaluering av tildelingen av laksekonsesjoner til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord
 39. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 40. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner
 41. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 42. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 43. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 44. Frå politiske rettar til politisk makt
 45. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 46. Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk
 47. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (på oppdrag fra KMD og NHD)
 48. Hager i skiftende landskap : evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 49. Harmoni innen vide rammer : effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60
 50. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 51. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 52. Innovasjonshøyde og verdiskaping : en analyse basert på Førundersøkelsen 2009
 53. Internkontroll i kommuner
 54. Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
 55. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 56. Kommunale kontrollutvalg : uavhengighet eller flertallsdiktatur?
 57. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 58. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 59. Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift : eit regionalpolitisk eksperiment
 60. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 61. Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing
 62. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (på oppdrag fra Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) , KMD og KLD)
 63. Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene
 64. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 65. Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv
 66. Med utkantbutikken i sentrum : evaluering av merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane
 67. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 68. Nominering og konstituering i norske kommunar
 69. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 70. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 71. Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018
 72. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 73. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 74. Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram
 75. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 76. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 77. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 78. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 79. Senterutvikling mot 2020
 80. Sentralisering og bedriftsdynamikk
 81. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 82. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 83. Sluttrapport : BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"
 84. Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)
 85. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 86. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 87. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 88. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 89. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 90. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 91. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 92. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
 93. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment
 94. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (på oppdrag fra KMD, Husbanken og KLD)
 95. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)
 96. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008

Offentlig forvaltning

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. Analyse av arealutvikling og arealkonflikter
 3. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 4. Compliance with International Standards : Norwegian E-vote Project
 5. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 6. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 7. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 8. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (på oppdrag fra KMD og NHD)
 9. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 10. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 11. Evaluering av Digitaliseringsrådet
 12. Evaluering av finansieringssystemer i kommunene : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 13. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 14. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 15. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 16. Evaluering av interreg i Norge
 17. Evaluering av REGMODELL (på oppdrag fra NFR og KMD)
 18. Evaluering av Statens innkjøpssenter
 19. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 20. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 21. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 22. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 23. Frå politiske rettar til politisk makt
 24. Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk
 25. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 26. International Experience with E-Voting : Norwegian E-vote Project
 27. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 28. Kommune- og fylkestingsvalget 2011 : evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets informasjonsvirksomhet i forbindelse med valget høsten 2011
 29. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 30. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 31. Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv
 32. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (på oppdrag fra KMD og FIN)
 33. Oppsummering og analyse av KOSTRA-tall 2018 : utvikling i kommunal byggesaksbehandling og tilsyn 2012-2018
 34. Regionale myndigheters bruk av digital plandialog
 35. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 36. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 37. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 38. Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland
 39. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 40. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 41. Sluttrapport : BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"
 42. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 43. Speed and Efficiency of the Vote Counting Process : Norwegian E-vote Project
 44. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 45. Strategi for bygningsdelen i matrikkelen
 46. Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport
 47. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 48. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring

Transport og kommunikasjon

 1. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 2. Evaluering av interreg i Norge
 3. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 4. Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner : tillegg til VA-rapport 2018/01 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 5. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 7. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 8. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 9. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 10. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)