Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Grupper på

144 unike evalueringer fordelt på 21 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (på oppdrag fra KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 2. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (på oppdrag fra KMD og NHD)
 3. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 4. Kulturell berikelse - politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019
 5. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 6. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 7. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 8. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)
 9. Økonomisk risiko og boligeie

Bolig og eiendom

 1. Barnehager i inntektssystemet for kommunene
 2. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 3. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 4. Brukerundersøkelse 2011
 5. Brukerundersøkelse 2012
 6. Brukerundersøkelse 2013
 7. Brukerundersøkelse 2015 : Oslo/Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag
 8. Brukerundersøkelse 2017 - Husleietvistutvalget
 9. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 10. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 11. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 12. Erfaringer med bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg : innemiljø og energibruk, undersøkelse av noen utvalgte bygg og innspill til metode for å avdekke sammenhenger
 13. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 14. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 15. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
 16. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 17. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 18. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (på oppdrag fra KMD og KLD)
 19. Husleielovens varslingsregel
 20. Hva sier loven - hva tror folk? : En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven
 21. Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - en empirisk analyse
 22. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 23. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 24. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 25. Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme
 26. Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem : Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser
 27. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 28. Leieboerorganisering i Norge
 29. Mer boligvelferd for pengene : Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
 30. Modeller for utleie med sosiale formål
 31. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 32. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 33. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 34. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 35. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 36. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 37. Sammenliknende analyse av nordisk husleielovgivning
 38. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 39. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 40. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 41. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 42. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 43. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 44. Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg
 45. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring
 46. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (på oppdrag fra KMD, Husbanken og KLD)
 47. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)
 48. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008
 49. Økonomisk risiko og boligeie

Kommuner og distrikter

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. "Næringshagene - omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen" : evaluering av Næringshagesatsingen : sluttrapport
 3. "Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?
 4. Barnehager i inntektssystemet for kommunene
 5. Barnehager i kommunenes inntektssystem
 6. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 7. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 8. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (på oppdrag fra Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 9. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 10. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 11. Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006
 12. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 13. E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner
 14. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 15. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon : casestudie
 16. Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2015-2016
 17. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015
 18. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 19. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 20. En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger
 21. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 22. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (på oppdrag fra KMD og Innovasjon Norge)
 23. Evaluering av bosetting av flyktninger
 24. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 25. Evaluering av finansieringssystemer i kommunene : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 26. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 27. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 28. Evaluering av innbyggerinitiativordningen
 29. Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte
 30. Evaluering av Kompetansesenter for Distriktsutvikling
 31. Evaluering av nyvekst
 32. Evaluering av REGMODELL (på oppdrag fra NFR og KMD)
 33. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 34. Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
 35. Finansielle ubalanser i kommunene
 36. Fjordfolk på konsesjonsjakt : evaluering av tildelingen av laksekonsesjoner til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord
 37. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 38. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner
 39. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 40. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 41. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 42. Frå politiske rettar til politisk makt
 43. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 44. Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk
 45. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (på oppdrag fra KMD og NHD)
 46. Hager i skiftende landskap : evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 47. Harmoni innen vide rammer : effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60
 48. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 49. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 50. Innovasjonshøyde og verdiskaping : en analyse basert på Førundersøkelsen 2009
 51. Internkontroll i kommuner
 52. Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
 53. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 54. Kommunale kontrollutvalg : uavhengighet eller flertallsdiktatur?
 55. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 56. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 57. Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift : eit regionalpolitisk eksperiment
 58. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 59. Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing
 60. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (på oppdrag fra Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) , KMD og KLD)
 61. Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene
 62. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 63. Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv
 64. Med utkantbutikken i sentrum : evaluering av merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane
 65. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 66. Nominering og konstituering i norske kommunar
 67. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 68. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 69. Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018
 70. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 71. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 72. Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram
 73. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 74. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 75. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 76. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 77. Senterutvikling mot 2020
 78. Sentralisering og bedriftsdynamikk
 79. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 80. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 81. Sluttrapport : BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"
 82. Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)
 83. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 84. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 85. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 86. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 87. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 88. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 89. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 90. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
 91. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment
 92. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (på oppdrag fra KMD, Husbanken og KLD)
 93. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)
 94. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008

Offentlig forvaltning

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. Analyse av arealutvikling og arealkonflikter
 3. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 4. Compliance with International Standards : Norwegian E-vote Project
 5. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 6. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 7. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 8. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (på oppdrag fra KMD og NHD)
 9. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 10. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 11. Evaluering av finansieringssystemer i kommunene : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 12. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 13. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 14. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 15. Evaluering av REGMODELL (på oppdrag fra NFR og KMD)
 16. Evaluering av Statens innkjøpssenter
 17. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 18. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 19. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 20. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 21. Frå politiske rettar til politisk makt
 22. Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk
 23. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 24. International Experience with E-Voting : Norwegian E-vote Project
 25. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 26. Kommune- og fylkestingsvalget 2011 : evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets informasjonsvirksomhet i forbindelse med valget høsten 2011
 27. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 28. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 29. Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv
 30. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (på oppdrag fra KMD og FIN)
 31. Oppsummering og analyse av KOSTRA-tall 2018 : utvikling i kommunal byggesaksbehandling og tilsyn 2012-2018
 32. Regionale myndigheters bruk av digital plandialog
 33. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 34. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 35. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 36. Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland
 37. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 38. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 39. Sluttrapport : BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"
 40. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 41. Speed and Efficiency of the Vote Counting Process : Norwegian E-vote Project
 42. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 43. Strategi for bygningsdelen i matrikkelen
 44. Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport
 45. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 46. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring

Transport og kommunikasjon

 1. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 2. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 3. Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner : tillegg til VA-rapport 2018/01 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 4. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 5. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 6. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 7. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 8. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 9. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)