Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Husbanken

Grupper på

124 unike evalueringer fordelt på 15 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. "Man må ha en plass å bo" : en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland
 2. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 3. Bolig og levekår i Norge 2012
 4. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 5. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 6. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 7. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 8. Fremtidige boligbehov
 9. Housing first i Norge : en kartlegging
 10. Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010
 11. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 12. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 13. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 14. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 15. Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering
 16. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 17. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)

Bolig og eiendom

 1. "Man må ha en plass å bo" : en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland
 2. "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter" : en studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming
 3. "Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
 4. Beboernes tilfredshet med nybygde boliger
 5. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 6. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 7. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 8. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 9. Bolig og helse
 10. Bolig og levekår i Norge 2012
 11. Bolig og oppvekst : konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold
 12. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 13. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 14. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 15. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 16. Boligkarriere for startlånesøkere
 17. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 18. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 19. Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder : evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST
 20. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (på oppdrag fra IMDI og Husbanken)
 21. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 22. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 23. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 24. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 25. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 26. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 27. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 28. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 29. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 30. Desentraliserte asylmottak og bosetting (på oppdrag fra Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 31. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 32. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 33. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 34. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 35. Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid
 36. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 37. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 38. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 39. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 40. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 41. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 42. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 43. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 44. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 45. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 46. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 47. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 48. Fremtidige boligbehov
 49. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 50. Heis og levekår
 51. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 52. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 53. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 54. Housing first i Norge : en kartlegging
 55. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 56. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 57. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 58. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 59. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 60. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?
 61. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 62. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 63. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 64. Integrasjon av kommunale utleieboliger i borettslag og boligbyggelag i Bergen - en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene
 65. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 66. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 67. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 68. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 69. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån
 70. Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010
 71. Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig
 72. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 73. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 74. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 75. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 76. Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
 77. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 78. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 79. Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?
 80. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 81. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 82. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 83. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 84. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring
 85. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 86. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 87. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 88. På vei til Brøset - evaluering av det åpne parallelle oppdraget
 89. Rebound-, prebound og lock-in ved energieffektivisering i boliger. Kunnskapsstatus og virkemiddelanalyse
 90. Resultat- og effektmålingsverktøy for Områdeløft.
 91. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 92. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 93. Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere
 94. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 95. Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging
 96. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 97. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 98. Systematisering av erfaringer med passivhus
 99. Systematisering av erfaringer med passivhus
 100. Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging : nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
 101. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 102. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 103. Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering
 104. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008-2009 : evalueringsrapport
 105. Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram
 106. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 107. Universell utforming i nye boligprosjekter : byggebransjens erfaringer
 108. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk
 109. Utkastelser og tvangssalg
 110. Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier
 111. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (på oppdrag fra KMD, Husbanken og KLD)
 112. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen
 113. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)
 114. Velferdsteknologi i boliger : muligheter og utfordringer
 115. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 116. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Familie og oppvekst

 1. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 2. Bolig og levekår i Norge 2012
 3. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 4. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 5. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 6. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 7. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 8. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 9. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 10. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 11. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 12. Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier
 13. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)

Helse og omsorg

 1. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 2. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 3. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 4. Bolig og helse
 5. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 6. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 7. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 8. Heis og levekår
 9. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 10. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 11. Housing first i Norge : en kartlegging
 12. Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
 13. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 14. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 15. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 16. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 17. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 18. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 19. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 20. Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere
 21. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 22. Velferdsteknologi i boliger : muligheter og utfordringer
 23. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 24. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Innvandring og inkludering

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (på oppdrag fra Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 3. Bolig og levekår i Norge 2012
 4. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (på oppdrag fra IMDI og Husbanken)
 5. Desentraliserte asylmottak og bosetting (på oppdrag fra Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 6. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 7. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 8. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 9. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 10. Fremtidige boligbehov
 11. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 12. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 13. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 14. Housing first i Norge : en kartlegging
 15. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 16. Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering
 17. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)

Internasjonalt

 1. Områdesatsinger : måling av effekter (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Kommuner og distrikter

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (på oppdrag fra Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter" : en studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming
 3. "Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
 4. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 5. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 6. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 7. Bolig og helse
 8. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 9. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 10. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 11. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 12. Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder : evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST
 13. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 14. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 15. Desentraliserte asylmottak og bosetting (på oppdrag fra Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 16. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 17. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 18. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 19. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 20. Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid
 21. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 22. Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø
 23. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 24. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 25. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 26. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 27. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 28. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 29. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 30. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?
 31. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 32. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 33. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 34. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 35. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 36. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 37. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 38. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 39. Områdesatsinger : måling av effekter (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 40. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 41. På vei til Brøset - evaluering av det åpne parallelle oppdraget
 42. Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere
 43. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 44. Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram
 45. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (på oppdrag fra KMD, Husbanken og KLD)
 46. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (på oppdrag fra KMD og Husbanken)

Offentlig forvaltning

 1. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 2. Bolig og helse
 3. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 5. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (på oppdrag fra IMDI og Husbanken)
 6. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 7. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 8. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 9. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 10. Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006
 11. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 12. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 13. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 14. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 15. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 16. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 17. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 18. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 19. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 20. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 21. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 22. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 23. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 24. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 25. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 26. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 27. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 28. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 29. Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?
 30. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 31. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring
 32. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 33. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 34. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (på oppdrag fra Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 35. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk
 36. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 37. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Økonomi

 1. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 2. Boligkarriere for startlånesøkere
 3. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 4. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 5. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 6. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 7. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 8. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 9. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 10. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 11. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 12. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 13. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 14. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 15. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 16. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån
 17. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 18. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 19. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 20. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 21. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 22. Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging
 23. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 24. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 25. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)