Gå til hovedtekst

Utfører

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Grupper på

63 unike evalueringer fordelt på 14 oppdragsgivere (med forløpere).

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2009
 2. Boreale lauvskoger i Norge : naturverdier og udekket vernebehov
 3. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense : pilotprosjekt for Naturindeks for Norge
 4. Det ble så stille : evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk
 5. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjølfugl : resultater til og med hekkesesongen 2006
 6. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser
 7. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein
 8. Elg- og hjortejakt : evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
 9. Elgen i Norge sett med jegerøyne : en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004
 10. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA))
 11. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder
 12. Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart
 13. Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden
 14. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl
 15. Evaluering av verneplanen for barskog
 16. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
 17. Foreløpige analyser av feilvandring hos laks på basis av grunnstoffer i otolitter
 18. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann : fase 3, elver og innsjøer
 19. Frivillig vern av skog : evaluering av arbeidsform
 20. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge
 21. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008
 22. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport
 23. Kalking i laksevassdrag : effektkontroll 2008: overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland
 24. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?
 25. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan : sluttrapport
 26. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking
 27. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007
 28. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008
 29. Landskapsmodeller for TOV-områdene
 30. Lokal forvaltning av villaksressursene
 31. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster : Auravassdraget som eksempel
 32. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge : utvikling over tid og nye giftstoffer
 33. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess : en evaluering for Vesterålen, 2006–2007
 34. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 35. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 36. Naturfaglig evaluering av norske verneområder
 37. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008
 38. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 1 (2004) : årsrapport for registreringer utført i 2004
 39. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005
 40. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 4 årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006
 41. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften
 42. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - samlerapport 2010 : Atna- og Vikedalsvassdragene
 43. Overvåking av elvemusling i Norge - årsrapport for 2006 og 2007
 44. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag
 45. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008 : Enningsdalselva, Østfold
 46. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud
 47. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland (sammen med Fylkesmannen i Oppland)
 48. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007.
 49. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2004
 50. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2005
 51. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Dovre 2005 Haukskardmyrin og Haugtjørnin
 52. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006
 53. Overvåkingsdesign og budsjett for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i overflatevann, fase 2
 54. Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims
 55. Terrestrisk naturovervåking : smågnagere og fugl i TOV-områdene 2004

Fiskeriadministrasjonen

 1. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Miljødirektoratet

 1. Vurdering av FKT-ordningen

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 1. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og DN)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)