Gå til hovedtekst

Utfører

Proba samfunnsanalyse

Grupper på

41 unike evalueringer fordelt på 12 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Allmenngjøring av tariffavtaler : sluttrapport
 2. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 3. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 4. Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
 5. Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 6. Evaluering av Arbeidstilsynet
 7. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med KD)
 8. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 9. Forsøk med AAP som lønnstilskudd : en effektevaluering
 10. Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand : kartlegging av oppstartfasen
 11. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 12. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 13. Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP
 14. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 15. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 16. Permitteringer og avgang fra arbeidslivet
 17. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med KD)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)