Gå til hovedtekst

Utfører

Nordlandsforskning

Grupper på

70 unike evalueringer fordelt på 23 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 2. Broer inn i arbeidslivet : elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring : kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger
 3. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 4. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere - Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 6. Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere : delrapport 2.
 7. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 8. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 9. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med Helsedirektoratet)
 10. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 12. Mellom drøm og virklighet? : unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv
 13. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 14. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 15. Nye veier til arbeid? : en studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov
 16. Ung med mentor : evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Innovasjon Norge

 1. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999
 2. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000
 3. Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005
 4. Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner
 5. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2001
 6. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2002
 7. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 1999
 8. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000
 9. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001
 10. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002
 11. Veksthus eller såkorn til spille? : evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 2. Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport
 3. Gender and innovation : Learning from regional VRI-projects
 4. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 5. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 6. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 7. Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder : konflikt eller samarbeid?
 8. Verdiskaping på tvers : dybdestudier blant pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner
 9. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet : sluttrapport frå evalueringa

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)