Gå til hovedtekst

Utfører

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Grupper på

64 unike evalueringer fordelt på 12 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser : en kunnskapsoversikt
 2. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Hvis bare helsa holder- : en kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering
 4. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 8. På seniorvis : seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 2. Arbeidsgiveres inkluderingsevne
 3. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
 4. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 5. Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene
 6. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med JD)
 7. En ny rolle for NAV i fengsel : tilleggsrapport
 8. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 9. Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor
 10. Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" : Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.
 11. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 12. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 13. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
 14. Færre på vei ut : en analyse av de som er usikre på sin tilknytning til arbeidslivet
 15. Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse
 16. Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid
 17. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 18. Hvem skal ut? : kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning
 19. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 20. Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid
 21. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 22. Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.
 23. Klok av skade : evaluering av tiltaket "medarbeider med brukererfaring" i Bergen
 24. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 25. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 26. Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? : evaluering av forsøk i fem fylker.
 27. Når unntaket blir en del av regelen: En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser
 28. Omstilling av opptreningsinstitusjonene : evaluering av tilskudds-/prøveprosjekt for utvikling av tilbud/tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering.
 29. Opplæringsprogram for brukerrepresentanter i NAV : en evaluering på oppdrag fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 30. Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne : hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet
 31. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 32. På vei til jobb? : evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 33. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 34. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 35. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 36. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 37. Risiko og inkludering : betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet
 38. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 39. Supported Employment i Norden
 40. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 41. Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb : evaluering av "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv?"
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)