Gå til hovedtekst

Utfører

Forskningsstiftelsen Fafo

Grupper på

126 unike evalueringer fordelt på 19 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 2. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 3. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 4. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 5. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 6. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 7. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 8. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 9. Til renholdets pris
 10. Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
 11. Undersysselsetting og ufrivillig deltid : varighet og veien videre
 12. Utleie av arbeidskraft 2011
 13. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
 3. Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel :Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
 4. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
 5. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 6. Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere : hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
 7. Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV
 8. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 9. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 10. Fra fravær til nærvær : Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
 11. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 12. Fra utstøting til inkludering? : en kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
 13. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 14. Helhetlige tiltak mot barnefattigdom : En kunnskapsoppsummering
 15. Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? : tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
 16. Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV
 17. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 18. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 19. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 20. Kunnskap om fattigdom i Norge : En oppsummering.
 21. Med rett til å varsle : men hjelper det, og er det lurt?
 22. Når aktivering blir ydmykelse : en studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
 23. Når arbeidstakere ytrer seg kritisk : en pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
 24. Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
 25. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 26. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.
 27. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
 28. Seniorpolitikk under skiftende forhold : gjenbesøk i seks kommuner
 29. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 30. Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
 31. Tilrettelegging i arbeidslivet
 32. Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?
 33. Trenger du hjelp? : oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser : delrapport 1
 34. Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten
 35. Ulikt arbeid - ulike behov : seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
 36. Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger. Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
 37. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 38. Virker tiltakene? Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
 39. Virksomhetenes seniortiltak : har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 3. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 4. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 5. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 6. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 7. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 8. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn : en kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn
 9. Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 10. Tvangsekteskap : en evaluering av mottiltakene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Utdanningsdirektoratet

 1. "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
 2. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 3. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 1
 4. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 2
 5. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 3
 6. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 1
 7. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 2
 8. Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter
 9. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 10. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : delrapport 1
 11. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 12. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 13. Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
 14. Godt, men ikke for godt : evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass
 15. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 16. Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"
 17. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene : utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
 18. Prosjekt til fordypning - mellom skole og arbeidsliv : delrapport 2
 19. Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv : delrapport 1, evalueringen av Kunnskapsløftet
 20. Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver : en undersøkelse av fem fag
 21. På vei til fagbrev : analyser av lærlingundersøkelsen
 22. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 23. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 24. Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)