Gå til hovedtekst

Utfører

NIFU STEP

Grupper på

69 unike evalueringer fordelt på 15 oppdragsgivere (med forløpere).

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med NHD)
 2. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 3. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 4. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 5. Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid
 6. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med NFR)
 7. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 8. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 9. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 10. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 2. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 3. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 4. Den nye studiehverdagen
 5. Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme
 6. Evaluation of the national research school scheme
 7. Evaluation of the national research school scheme
 8. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 9. Evaluering av Kvalitetsreformen : sluttrapport
 10. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 11. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med KD)
 12. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 13. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 14. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 15. Internasjonalisering
 16. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 17. Kvalitet som forhandling : NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006
 18. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
 19. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 20. Lange spor i helseforskningen
 21. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 22. Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
 23. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 24. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 25. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 26. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 27. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 28. Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004
 29. Studiefrafall og studiestabilitet
 30. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 31. Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
 32. Utenlandske investeringer i norsk FoU

Utdanningsdirektoratet

 1. Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie
 2. Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole
 3. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 4. En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring
 5. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 6. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 7. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 8. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 9. Ledet til ledelse : Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv : delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 10. Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 11. Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 : evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn
 12. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 13. Spørsmål til Skole-Norge våren 2015 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)