Gå til hovedtekst

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Grupper på

71 unike evalueringer fordelt på 17 oppdragsgivere (med forløpere).

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med NHD)
 2. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 3. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 4. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 5. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med NFR)
 6. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 7. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 8. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 9. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 10. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 11. PhD education in a knowledge society : an evaluation of PhD education in Norway
 12. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med ASD)
 13. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 2. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 3. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 4. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 5. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 6. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 7. Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport
 8. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med KD)
 9. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 10. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 11. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 12. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 13. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 14. Pathways to global impact
 15. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 16. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 17. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 18. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 19. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 20. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Utdanningsdirektoratet

 1. Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
 2. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 3. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 4. Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport
 5. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 6. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : delrapport 1
 7. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 8. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 9. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 10. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 11. Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling
 12. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 13. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 14. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 15. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 16. Spørsmål til Skole-Norge våren 2016
 17. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)