Gå til hovedtekst

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Grupper på

154 unike evalueringer fordelt på 30 oppdragsgivere (med forløpere).

Den Norske Stats Husbank

 1. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Civil society under pressure : Synthesis study of evaluations of Civil Society Organisations’ democratisation and human rights work in Southern and Eastern Africa
 2. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Evaluation of the Development Cooperation through Norwegian NGOs in Guatemala
 5. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 6. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 8. Norwegian funding to women’s rights and gender equality : mapping study
 9. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 10. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 11. Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid : A desk study
 12. Women can do it - an evaluation of the WCDI programme in the Western Balkans

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 5. Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 6. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Bolyst og stedsattraktivitet : motiver for å flytte og bo i distriktene
 2. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 3. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge
 4. Festivalkommuner : samhandling mellom kommuner og festivaler
 5. Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid : gløden, rollen og rammevilkårene
 6. Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv : en kunnskapsoppsummering
 7. Interkommunalt plansamarbeid
 8. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) , KMD og KLD)
 9. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og IMDI)
 10. Ungdom og lokal samfunnsutvikling : hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. Beboernes tilfredshet med nybygde boliger
 2. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 3. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 4. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 5. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 6. Boligkarriere for startlånesøkere
 7. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med IMDI)
 8. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 9. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 10. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 11. Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø
 12. Fremtidige boligbehov
 13. Heis og levekår
 14. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 15. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 16. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 17. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 18. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 19. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 20. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 21. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 22. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 23. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 24. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 25. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 26. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 27. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 28. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 29. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 30. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 31. Universell utforming i nye boligprosjekter : byggebransjens erfaringer
 32. Utkastelser og tvangssalg
 33. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og KLD)
 34. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 2. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)

 1. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med Husbanken)
 2. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 3. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 1. Evaluering av handlingsprogram for universell utforming
 2. Evaluering av Norsk Kulturminnefond
 3. Evaluering av Statens naturoppsyn
 4. Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"
 5. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KMD)
 6. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 7. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering
 8. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan- en evaluering
 9. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering
 10. Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge
 11. Tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunal arealplanlegging
 12. Universell utforming som strategi : evaluering av regjenringens handlingsplan for økt tilgjengelighet
 13. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og Husbanken)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?
 2. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 3. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )
 4. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 5. E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner
 6. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 7. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 8. Evaluering av innbyggerinitiativordningen
 9. Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
 10. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 11. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 12. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KLD)
 13. Harmoni innen vide rammer : effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60
 14. Husleielovens varslingsregel
 15. Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - en empirisk analyse
 16. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 17. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 18. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 19. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KLD)
 20. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 21. Leieboerorganisering i Norge
 22. Modeller for utleie med sosiale formål
 23. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 24. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 25. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 26. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 27. Senterutvikling mot 2020
 28. Sentralisering og bedriftsdynamikk
 29. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med Husbanken og KLD)
 30. Økonomisk risiko og boligeie

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS

 1. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS, KRUS og JD)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
 2. Brukermedvirkning og psykisk helse
 3. Innvandrerorganisasjoner i Norge : utforming, aktiviteter og politisk ledelse
 4. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 5. Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005
 6. Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall : planlegging og prioritering av idrettsanlegg
 7. Kvaliteten på norske konsekvensutredninger : gjennomgang, kvalitetsvurdering og metodeutvikling
 8. Lokalt e-demokrati : om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser
 9. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 10. Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand
 11. Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger
 12. Psykisk sykes levekår
 13. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 14. Spredt utbygging og jordvern : om omfang og drivkrefter bak bygging på jordbruksarealer
 15. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 16. Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? : opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern

Utlendingsdirektoratet

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat og Utlendingsdirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)