Gå til hovedtekst

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Grupper på

93 unike evalueringer fordelt på 20 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. "Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem
 2. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 4. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 5. Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene
 6. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 7. Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen : nett- og telefontjenester : en kartlegging utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet
 8. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 9. Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge"
 10. Kunnskapsstatus (1990–2010) : forskning om etnisk diskriminering av barn og unge
 11. Medievold avler vold : reell frykt eller moralsk panikk?
 12. Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper
 13. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med JD)
 14. Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet
 15. Ungdomstiltak i større bysamfunn : en evaluering
 16. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet
 17. Verdighetsforvaltning i liv på grensen : en kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt
 18. Vold og overgrep mot barn og unge : en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Husbanken

 1. Bolig og levekår i Norge 2012
 2. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 3. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 4. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 5. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 6. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 7. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 8. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 9. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 10. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 11. Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid
 12. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 13. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 14. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 15. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 16. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 17. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk
 18. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med KMD)

Utdanningsdirektoratet

 1. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 2. Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn
 3. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 4. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 5. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 6. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 7. Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
 8. Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 : evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn
 9. Læringsmiljø og pedagogisk analyse : en beskrivelse og evaluering av LP-modellen
 10. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?

Vegvesenet

 1. Tilgjengelighet og deltakelse : barrierer i kollektivtransporten (sammen med Vegvesenet og SVV)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)