Gå til hovedtekst

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Grupper på

44 unike evalueringer fordelt på 6 oppdragsgivere (med forløpere).

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Boreale lauvskoger i Norge : naturverdier og udekket vernebehov
 2. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense : pilotprosjekt for Naturindeks for Norge
 3. Det ble så stille : evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk
 4. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjølfugl : resultater til og med hekkesesongen 2006
 5. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser
 6. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein
 7. Elg- og hjortejakt : evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
 8. Elgen i Norge sett med jegerøyne : en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004
 9. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA))
 10. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl
 11. Evaluering av verneplanen for barskog
 12. Foreløpige analyser av feilvandring hos laks på basis av grunnstoffer i otolitter
 13. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann : fase 3, elver og innsjøer
 14. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge
 15. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport
 16. Kalking i laksevassdrag : effektkontroll 2008: overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland
 17. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?
 18. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan : sluttrapport
 19. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking
 20. Landskapsmodeller for TOV-områdene
 21. Lokal forvaltning av villaksressursene
 22. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster : Auravassdraget som eksempel
 23. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge : utvikling over tid og nye giftstoffer
 24. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 25. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 26. Naturfaglig evaluering av norske verneområder
 27. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008
 28. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005
 29. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 4 årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006
 30. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften
 31. Overvåking av elvemusling i Norge - årsrapport for 2006 og 2007
 32. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag
 33. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008 : Enningsdalselva, Østfold
 34. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud
 35. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007.
 36. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2004
 37. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2005
 38. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006
 39. Overvåkingsdesign og budsjett for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i overflatevann, fase 2
 40. Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims
 41. Terrestrisk naturovervåking : smågnagere og fugl i TOV-områdene 2004

Fiskeriadministrasjonen

 1. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 1. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og DN)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)