Gå til hovedtekst

Utfører

SINTEF Teknologi og samfunn

Grupper på

44 unike evalueringer fordelt på 14 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse
 2. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 3. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov – pilot i Sør‐ Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 4. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 5. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 6. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 7. Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker
 8. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 9. Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
 10. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne
 12. Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne
 13. Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag : et system- og aktørperspektiv

Den Norske Stats Husbank

 1. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Utdanningsdirektoratet

 1. Et ord sier mer enn tusen bilder : evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!" : delrapport 1
 2. Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn : delrapport 2
 3. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 4. Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall
 5. Kunnskapsløftet på reise II : andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen?
 6. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 7. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 8. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 9. Skolens rådgivning -på vei mot framtida? : delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)