Gå til hovedtekst

Utfører

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Grupper på

140 unike evalueringer fordelt på 16 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Bildeling i hovedstadsområdet
 2. Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport
 3. Bruk av reisetid ombord på toget
 4. En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken
 5. Factors Contributing to Road Fatalities : Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles
 6. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 7. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 8. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 9. Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie
 10. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med SVV)
 11. Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer : en litteraturstudie
 12. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med SD og SVV)
 13. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 14. Subjective and Objective Safety : The effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users
 15. Telefoner i trafikken : en litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. "Anbud på norsk" : konkurranseutsetting og fristilling ved offentlige kjøp av persontransporttjenester : effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
 2. "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?
 3. Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport
 4. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SVV)
 5. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med FIN)
 6. Drosjetilbudet i distriktene etter omlegging av pasienttransporten i 2004
 7. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med FIN)
 8. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 9. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 10. Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter
 11. Evaluering av OPS i vegsektoren
 12. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og NHD)
 13. Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge
 14. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med FKD)
 15. Godstransport og logistikk i byer
 16. Has progress in improving road safety come to a stop? : a discussion of some factors influencing long term trends in road safety.
 17. Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss
 18. Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)
 19. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med FIN)
 20. Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner
 21. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 22. Likestilling i transport
 23. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 24. Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe
 25. Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen
 26. Næringslivets persontransporter
 27. Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder
 28. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 29. På sporet av konkurranse : foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
 30. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 31. Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge
 32. Risiko i trafikken 2005-2007
 33. Risiko i veitrafikken 2009-2010
 34. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SVV)
 35. Statusrapport for ekspressbussnæringen
 36. Transportløsninger for eldre i distriktene
 37. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 38. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 39. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Statens vegvesen (SVV)

 1. 130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper
 2. Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest
 3. Alkolås i buss
 4. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SD)
 5. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet
 6. Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"
 7. Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)
 8. Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder
 9. Den norske verdsettingsstudien : verdsetting av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : støy
 10. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 11. Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak
 12. En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkkostnadene
 13. Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer
 14. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 15. Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller
 16. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 17. Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø
 18. Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer
 19. Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd
 20. Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge
 21. Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?
 22. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 23. Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
 24. Handelslokalisering og transport : kunnskap om handlereiser
 25. Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar
 26. Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder
 27. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk
 28. Indikatorer for miljøvennlig logistikk
 29. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 30. Intelligente transportsystemer (ITS) : en oversikt over effekter på atferd og ulykker
 31. Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004
 32. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og KLIF)
 33. Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming
 34. Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi
 35. Konkurranseflater i godstransport
 36. Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser
 37. Kryssløsninger i by : internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport
 38. Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser
 39. Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo
 40. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med NFR)
 41. Managing Driver Fatigue in Occupational Settings
 42. Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd
 43. Miljøavgifter i lavutslippssone
 44. Miniutredning om arealbruk og transport
 45. Myter og fakta om køprising (sammen med Vegvesenet)
 46. Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier (sammen med Vegvesenet)
 47. Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak : en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 48. Produksjons- og konsumstruktur : trender og utviklingstrekk
 49. Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak
 50. Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører
 51. Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet : betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft
 52. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SD)
 53. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 54. Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum
 55. Sikkerhetseffekter av salting
 56. Sjåfører i langtransport : en intervjuundersøkelse
 57. Sykkelandeler og trafikkmengder med bil
 58. Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010
 59. Sykkelekspressveger i Norge og andre land : status, erfaringer og anbefalinger
 60. Sykkelulykker : ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer
 61. Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak
 62. Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak
 63. Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak
 64. Trafikkstøy i boliger : virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften (sammen med Vegvesenet)
 65. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for framtidens byer
 66. Ungdom, utvikling og ulykker
 67. Universell utforming virker : evaluering av tiltak i kollektivtrafikken
 68. Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet : betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen
 69. Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?
 70. Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter
 71. Verdien av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : luftforurensning
 72. Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
 73. Woken by rumble strips : reports from drivers who have fallen asleep at the wheel
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)