Gå til hovedtekst

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Grupper på

70 unike evalueringer fordelt på 13 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. "Anbud på norsk" : konkurranseutsetting og fristilling ved offentlige kjøp av persontransporttjenester : effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
 2. "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?
 3. Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport
 4. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SVV)
 5. Drosjetilbudet i distriktene etter omlegging av pasienttransporten i 2004
 6. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 7. Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter
 8. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og NHD)
 9. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med FKD)
 10. Has progress in improving road safety come to a stop? : a discussion of some factors influencing long term trends in road safety.
 11. Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss
 12. Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner
 13. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 14. Likestilling i transport
 15. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 16. Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe
 17. Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen
 18. Næringslivets persontransporter
 19. Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder
 20. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 21. På sporet av konkurranse : foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
 22. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 23. Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge
 24. Risiko i veitrafikken 2009-2010
 25. Statusrapport for ekspressbussnæringen
 26. Transportløsninger for eldre i distriktene
 27. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 28. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Statens vegvesen (SVV)

 1. 130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper
 2. Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest
 3. Alkolås i buss
 4. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SD)
 5. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet
 6. Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"
 7. Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)
 8. Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder
 9. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 10. Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak
 11. Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer
 12. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 13. Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller
 14. Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø
 15. Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer
 16. Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd
 17. Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge
 18. Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?
 19. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 20. Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
 21. Handelslokalisering og transport : kunnskap om handlereiser
 22. Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar
 23. Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder
 24. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk
 25. Indikatorer for miljøvennlig logistikk
 26. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 27. Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004
 28. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og KLIF)
 29. Universell utforming virker : evaluering av tiltak i kollektivtrafikken
 30. Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)