Gå til hovedtekst

Utfører

Vista Analyse

Grupper på

111 unike evalueringer fordelt på 30 oppdragsgivere (med forløpere).

Finansdepartementet (FIN)

 1. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 2. Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011
 3. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift
 4. Itjnå som kjæm tå sæ sjøl?Hvorfor utløses ikke de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur? (sammen med KLD)
 5. Klimatiltak: Metoder for å beregne kostnader og virkemidler (sammen med KLD)
 6. Kvalitetssikring av fasiliteter for Tromsø Museum - Universitetsmuseet (sammen med KD)
 7. Kvalitetssikring av Konseptuell løsning (KL) for prosjekt 3049 Erstatning av Nordkapp-klassen (sammen med FD)
 8. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med SD)
 9. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med SD)
 10. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger
 2. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 3. Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem : Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser
 4. Mer boligvelferd for pengene : Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
 5. Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner : tillegg til VA-rapport 2018/01 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 7. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 8. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner

Kystverket

 1. Heving eller tildekking? : en samfunnsøkonomisk analyse av mulige tiltak for å hindre kvikksølvutslipp fra ubåt U-864
 2. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 3. Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 4. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn
 5. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn
 8. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet
 9. Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn
 10. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund
 11. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavn
 14. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn
 15. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia
 17. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavn
 18. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 19. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn
 20. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Tromvik fiskerihavn
 21. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn
 22. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn
 23. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavn
 24. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger
 25. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedstudie
 26. Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip : kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser
 27. Økosystemtjenester i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)