Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS .

Rapporten bekrefter at flere rusavhengige mennesker vil oppnå langt bedre bokvalitet ved å bo spredt og med det ha større mulighet til å regulere egen bosituasjon, skjerme egen bolig fra å bli oppholdssted med rus og det å bli oppsøkt av andre rusavhengige. Det styrker videre muligheten for normalisering ved at venner, foreldre og søsken etablerer mer kontakt. Samtidig avdekkes et åpenbart dilemma: Kommunene velger hvem som bor spredt ut fra tanken om hvem som har største og best boevne. Dette fratar dermed mange som kunne ha nytt godt av en annen type bosetting enn det de får tilbud om. Rapporten slår fast at det trengs flere boliger og mer differensierte botilbud til rusavhengige.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-17 01:01:53.055975
MODIFIED 2015-12-17 01:01:53.066379
CREATED 2015-12-17 01:01:53.055975
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)