Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Allmenngjøring av tariffavtaler : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Hovedfunn i sluttrapporten: • I 2007 anslås at en tenkt allmenngjøring av minstesatsene for ufaglærte i tariffavtalene i hele privat sektor ville ha økt lønnsutgiftene for bedriftene med 12,5 milliarder kroner. Dette omfatter lønnsøkninger for uorganiserte ansatte som før allmenngjøringen hadde lavere lønn enn minstesatsene. I tillegg kommer arbeidsgiveravgiften. • Allmenngjøring vil øke minstelønnen i de bedriftene som ikke har tariffavtale. Dette kan medføre utestengning og utstøting av personer som forventes ikke å være produktive nok til å forsvare minstelønnen. Rapporten finner ikke klare tegn til at dette har skjedd hittil, men det kan ikke utelukkes som en langsiktig effekt. • Allmenngjøring av tariffavtaler gjør det mer lønnsomt for utlendinger å ta midlertidig arbeid i Norge. Sannsynligheten for å få jobb kan imidlertid bli mindre. • For petroleumsanleggene på land finner en nesten ingen indikasjoner på lavere timelønn enn de tariffbestemte minstesatsene før allmenngjøringen i 2004. Allmenngjøring synes dermed å ha hatt liten betydning for lønningene på disse anleggene. Innleid arbeidskraft er imidlertid ikke med, da de i registerdataene er knyttet til utleierens bedrift. • I bygg og anlegg har en betydelig andel av de uorganiserte arbeidstakerne lønn under tariffbestemt minstelønn, både blant bosatte i landet og blant korttids arbeidsinnvandrere (ikke-bosatte), og både før og etter et allmenngjørings-vedtak. Når gjennomsnittslønnen for alle med lønn under tariffbestemt minstelønn i bygg og anlegg likevel holder seg lav til tross for allmenngjøring, skyldes det tilgang på nye uorganiserte arbeidstakere med lav lønn og avgang av arbeidstakere med høy lønn (men lavere enn minstelønnen). Når en følger de samme personene fra ett år til det neste, gitt at de på begge tidspunkter er uorganiserte og i samme yrkesgruppe og region og i samme bosattkategori (dvs. enten bosatt eller ikke bosatt), finner rapporten at deres gjennomsnittslønn øker opp mot og over den tariffbestemte minstelønn. Dette gjelder både før og etter allmenngjøringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 476.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:38.966306
MODIFIED 2013-02-14 18:11:02.417568
CREATED 2010-12-15 04:41:38.966306
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)