Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyse av ressursbruken i politiet

I denne rapporten presenteres resultatene av analyse av utgiftsveksten innen politiet i perioden 2001-2007. Formålet med analysen har vært å innhente tilstrekkelig data for å kunne teste følgende nullhypotese: "Økningen i ressursene som er tilført politi- og lensmannsetaten siden 2001 har i all hovedsak blitt brukt til to hovedområder: økt lønn for ansatte i etaten, og økte kostnader knyttet til bygningsadministrasjon". Spørreundersøkelsen blant politidistriktene og særorganene støtter langt på vei de funn som AGENDA har gjort gjennom analyse av regnskapene for perioden 2001 til 2007. Oppfatningen blant de spurte er imidlertid ikke fullt så klar som regnskapsanalysene viser. Dette har etter vår vurdering sammenheng med at det ut fra et kvalitativt ståsted ikke er enkelt å angi hvor stor andel av utgiftsveksten som skyldes henholdsvis generell lønns- og prisvekst, økt kapasitet og eventuell realvekst. Når der gjelder den samlede veksten i lønnsutgiftene, er mange av den oppfatning at arbeidstidsbestemmelsene, nye oppgaver og økt kompleksitet i oppgaveløsningen har ført til økte lønnsutgifter for politiet. Det synes å være riktig at nye oppgaver innenfor sivile gjøremål og påtalearbeid og større kompleksitet i oppgaveløsningen, har ført til styrket bemanning og dermed økte lønnsutgifter for etaten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:07.367234
MODIFIED 2017-11-02 07:00:29.492706+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:07.367234
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)