Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen

Storbysatsingen er et prosjekt som startet våren 2005 og har vært en del av Aetat sin innsats finansiert over Opptrappingsplanen for psykisk helse. Storbysatsingen har som mål å etablere tilbud og tjenester som representerer nyskaping, videreutvikling og utprøving av nye tilnærmingsmåter innenfor arbeid og psykisk helse i Aetat. Dette i tett samarbeid med trygd, helseforetak og kommuner. Målgruppen er personer med psykiske lidelser som ønsker å komme i arbeid eller beholde sin stilling. Satsingen skal ha et særlig fokus på å utvikle avklaringstilbud tilpasset de sammensatte behov målgruppen kan ha. Evalueringen trekker særlig fram utprøving av ulike ubyråkratiske tiltakskjedinger, fleksibilitet i tiltakene, tett individuell oppfølging og samarbeid mellom Aetat, tiltak og kommunale lavterskeltilbud som interessante aspekter ved Storbysatsingen. Satsingen har styrket den individuelle innrettingen i tiltakene og gitt sterkere vektlegging av individuell oppfølging. Muligheten for ubyråkratisk tiltakskjeding som har vært en suksess i Storbysatsingen, bør sikres. Satsingen får god tilbakemelding fra deltakerne som er intervjuet: De forteller om økt livsglede, opplevelse av å bli tatt på alvor, å bli hørt og trodd på. Mange legger vekt på at de får en fast struktur på dagen og økt selvtillit, det at man i tiltakene retter seg etter deres individuell behov, at det er god individuell oppfølging og fokus på å komme seg videre. Det å få arbeidspraksis er klart relevant for de fleste deltakerne og de setter pris på å få hjelp til å komme seg i eller på jobb, eller i utdanning. Av mer negative erfaringer nevnes manglende kontinuitet i tiltak, dårlige erfaringer med Aetats saksbehandlere og dårlig kommunikasjon mellom saksbehandlere og tiltaksansatte. De fleste av deltakerne som er intervjuet gir uttrykk for at deres økonomiske situasjon ikke er blitt bedre. Blant utfordringer for satsingen er ventetid på tiltak for deltakere, behov for flere tiltak som er tilpasset fremmedspråklige med psykiske lidelser, og det å få kommuner/bydeler med i et forpliktende samarbeid. Hovedfokuset i Storbysatsingen har hittil vært på avklaring. Det vil være naturlig at Storbysatsingen nå går inn i en fase hvor fokuset på bistand til å komme i jobb blir mer sentralt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 435.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-29 19:02:31.170380
MODIFIED 2019-04-25 13:00:48.842528+00:00
CREATED 2014-05-29 19:02:31.170380
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)