Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Behov for kommunalt disponerte utleieboliger

Rambøll har fått i oppdrag å definere behov for kommunale boliger, ut fra sentrale og tilgjengelige statistikkstørrelser. Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket.

En klar begrensning i oppdraget var at prosjektet måtte ta utgangspunkt i allerede eksisterende informasjon og statistikk. Det er blant annet informasjon fra Husbankens dialog med kommunene, SSB/KOSTRA, kommunene selv og andre tilgjengelige kilder.

Oppdraget ble gjennomført for Husbanken i tett samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Oppdraget ble gjennomført i perioden oktober-desember 2016.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 328.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-13 01:00:39.119652
MODIFIED 2018-02-13 01:00:40.532253
CREATED 2018-02-13 01:00:39.119652
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)