Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007

De eksterne kostnadene knyttet til veitrafikken varierer langs mange dimensjoner, og det er derfor vanskelig å prise alle disse kostnadene. Det vil også variere i hvilken grad de ulike eksterne kostnadene er egnet for prising. Med dette som utgangspunkt har arbeidsgruppen pekt på endringer innenfor dagens bilavgiftssystem, som kan gjøre at en kommer nærmere målet om å prise de eksterne kostnadene knyttet til veitrafikken. Disse endringene kan etter arbeidsgruppens mening i prinsippet gjennomføres fra 2008. I tråd med mandatet har gruppen også sett på andre tiltak som en kan vurdere å utrede på lengre sikt, bl. a. veiprising og kilometeravgift.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:44:58.537298
MODIFIED 2016-11-28 10:00:45.123665+00:00
CREATED 2012-01-29 20:44:58.537298
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)