Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

I forvaltningsforsøket i Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark er myndigheten delt mellom kommunene, fylkesmannen og reindriftsforvaltningen. Evalueringen viser at lokal forvaltning i hovedsak er tråd med verneformålene. Forsøket preges av sterke konflikter mellom partene. Reindriften deltar ikke i forsøket, og natur- og miljøinteressene føler seg ikke hørt.

Det har vært reist mye kritikk fra lokalt hold mot statlig naturvern. Stortinget har ønsket mer lokal medvirkning for å sikre oppslutning om naturvern. Gradvis er det derfor blitt innført lokal forvaltning i mindre verneområder, og i 1996 gikk Stortinget inn for at det skulle settes i gang forsøk med lokal deltakelse i store verneområder. Direktoratet for naturforvaltning igangsatt fire prosjekter der ulike modeller for lokal forvaltning prøves ut fra 2001. Et av disse er forsøket i Blåfjella – Skjækerfjella/Låarte – Skæhkere nasjonalpark. I forsøket er forvaltningsmyndighet i nasjonalparken delt mellom de fem berørte kommunene, Fylkesmannen og reindriftsforvaltningen. Det er opprettet et partsammensatt nasjonalparkråd som ledes av fylkeskommunen. Det er i tillegg etablert et administrativt fagforum. Fylkesmannen er sekretariat i forsøket. NIBR har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning evaluert forvaltningsforsøket i perioden fra 01. 01. 05 til 31. 10. 07.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.0bytes)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:50:17.600562
MODIFIED 2016-08-12 06:06:31.364661+00:00
CREATED 2014-08-14 11:50:17.600562
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)