Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bolig og helse

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport .

Prosjektet har to hovedproblemstillinger: Blir boligpolitiske og boligsosiale utfordringer tatt på alvor og integrert i det lokale arbeidet med samhandlingsreformen? I hvilken grad skjer dette i den lokale praksis? Et hovedfunn fra en gjennomgang av relevante offentlige dokumentene er at det ikke gjøres en kopling mellom samhandlingsreformen og boligpolitikken. Boligpolitikken er helt fraværende i dokumentene om helsesektoren, og helsesektoren er i liten grad berørt i dokumentene om boligpolitikken. I forhold til praksis i kommunene, konkluderes det med at dersom det ikke tas grep fra sentralt hold, så vil samhandlingsreformens betydning for framtidig boligpolitikk i kommunene, variere fra kommune til kommune. Det er hittil ikke tatt slike grep. Det har vært opp til kommunene å skjønne at boligtilbudet i kommunen både påvirkes av og er en forutsetning for at krav i reformen skal innfris, og å finne løsninger på dette. Studien viser at i mangel av føringer fra sentralt hold, så har de to kommunene videreført sin sosiale boligpolitikk, uavhengig av samhandlingsreformen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-08 01:02:33.755844
MODIFIED 2016-01-08 01:02:34.011663
CREATED 2016-01-08 01:02:33.755844
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)