Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bolig og levekår i Norge 2012

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Rapport 14/2013.

Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe ny og oppdatert kunnskap om utviklingstrekk som kan ha betydning for det norske boligmarkedet i årene som kommer. Analysene i rapporten er i hovedsak basert på levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012 med tilkoblede ligningsdata fra 2011. . Rapporten kan leses som en oppdatering av tidligere gjennomganger av levekårsundersøkelser med tilleggsmoduler om boforhold (1997, 2001, 2004 og 2007), men vi presenterer også nye tema og analyser. Tema for denne rapporten har vært boligstandard og tilgjengelighet, boutgifter og boutgiftsbelastning, leiemarkedet, eldres boligsituasjon, vanskeligstiltes situasjon på boligmarkedet og flyttemønstre blant arbeidsinnvandrere. Disse temaene ble definert ut fra spørsmål Husbanken ønsker å få belyst.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-13 01:04:05.467964
MODIFIED 2016-11-28 10:01:29.199086+00:00
CREATED 2015-12-13 01:04:05.467964
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)