Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer

Den overordnede problemstillingen i dette prosjektet er hvordan bostøtten virker i et samspill med andre komponenter i velferdssystemet. Sagt på en annen måte, hvordan virker bostøtten som en del av det samlede velferdssystemet. Prosjektets rapportering består i fem notater: Bostøtte og økonomisk sosialhjelp Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer Bostøtte, marginalpriser og flytting Det første er en avgrenset intervjustudie av sosialhjelp og bostøtte. Denne er gjennomført av Forsker II Mi Ah Schøyen. Bostøttens virkning på inntektsfordelingen behandles i to notater. Et av dem tar for seg alderspensjonister som regnes å være utenfor arbeidsstyrken, og et av notatene undersøker inntektsfordelingene for hushold som har en potensiell, mulig eller faktisk tilknytning til arbeidslivet. Videre tar et notat for seg samlede marginaleffekter og varigheten av mottakeres karriere innen bostøttesystemet. Det siste notatet ser marginalpris på boligkonsum, boutgiftstakene og faktisk flytteaktivitet i sammenheng. Disse notatene er skrevet av Viggo Nordvik og kvalitetssikret og bearbeidet av Forsker II Charlotte Koren.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 226.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-08 01:02:08.036297
MODIFIED 2016-01-08 01:02:08.046760
CREATED 2016-01-08 01:02:08.036297
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)