Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense : pilotprosjekt for Naturindeks for Norge

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Utslipp av nitrogen fra industri, transport og landbruk økte betydelig på verdensbasis i det 20. århundre og er fortsatt høyt. Nitrogen transporteres over både korte og lange avstander og avsettes i naturlige og semi-naturlige økosystemer, noe som kan føre til forsuring og eutrofiering av økosystemene med endringer og tap av biologisk mangfold som følge. Generelle effekter er økt biomasseproduksjon av grasvekster og tilbakegang av sensitive urter, moser og lav. I Norge forventes det en økning i avsetningen fra atmosfærisk nitrogen pga. økte nedbørsmengder. Flere områder har allerede fått overskredet de empiriske nitrogentålegrensene for sensitive naturtyper, og ved økt avsetning kan flere områder bli påvirket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:14:52.689250
MODIFIED 2016-08-12 06:05:59.827098+00:00
CREATED 2012-09-20 08:14:52.689250
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)