Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse 2010

Oljedirektoratet (OD) har gitt Agenda Kaupang AS i oppdrag å gjennomføre en brukerundersøkelse for å få kunnskap om hva viktige aktører i ODs omverden mener om OD og en rekke sider ved ODs virksomhet. Det er gjennomført to undersøkelser: en kvalitativ og en kvantitativ. Den kvalitative omfatter intervjuer med representanter for Olje- og energidepartementet (OED), et utvalg offentlige myndigheter som har ansvar knyttet til energi- og petroleumssektoren, og et utvalg selskaper som er rettighetshavere og/eller operatører på norsk sokkel. Den kvantitative undersøkelsen er rettet mot individer som deltar i lisenskomiteer i tilknytning til lisenser på norsk sokkel (ikke letelisenser). Denne tar først og fremst for seg oppfatninger om ODs rolle og opptreden i lisenskomiteene. I denne rapporten gjengis resultatene fra disse undersøkelsene. Resultatene vurderes også i forhold til resultatene fra undersøkelsen fra 2007.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:06:14.734997
MODIFIED 2014-08-14 11:42:35.615281+00:00
CREATED 2011-07-06 17:06:14.734997
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)