Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse for Oljedirektoratet : våren 2007

Rapporten tilhører rapportseriene Statskonsult rapport.

Rapporten er en oppsummering av Statskonsults undersøkelse blant Oljedirektoratets (OD) primære brukere. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av kvalitative intervjuer av representanter i noen utvalgte statlige virksomheter, blant rettighetshavere, operatører, leverandørindustri, miljøorganisasjoner og virksomheter knyttet til forskning og utvikling. Formålet med undersøkelsene har vært å innhente kunnskap for å videreutvikle ODs strategi, produkter, service og leveranse til sine viktigste målgrupper. Undersøkelsen er en del av grunnlaget for å revidere strategisk plan. OD får mange gode tilbakemeldinger av informantene i undersøkelsen. Blant annet oppfattes medarbeidere i OD som imøtekommende og serviceinnstilte. OD betegnes som en troverdig faktaleverandør. De fleste opplever også dialogen med OD som åpen, ryddig og god, og har tillit til OD. Flere ønsker mer analyse av de data OD samler inn og at OD skal formidle mer faktainformasjon (også i media). Noen mener også OD bør være mer til stede i lisensene enn de er i dag.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:44.866624
MODIFIED 2015-05-27 06:00:16.268160+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:44.866624
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)