Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering

Byggekostnadsprogrammet (BKP) var et 5 årig samarbeidsprogram (2005-2009) mellom byggenæringens organisasjoner, representert ved BAE-rådet og Kommunal-og regionaldepartementet. Hovedmål har vært å bidra til å redusere veksten i byggekostnadene og øke produktiviteten i næringen. Programmet har fokusert på tre hovedtemaer: • Bedre kundekompetanse • Økt produktivitet • Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd I løpet av programperioden har staten v/KRD tilført programmet 80 mill kr. Næringen har brukt anslagsvis 105 mill kr regnet som egeninnsats eller pengestøtte. Det ble fullført 39 prosjekter i programperioden. Programstyret har vært proaktiv og ivaretatt sin styringsrolle på en god måte, i god dialog med eierne. Programmets fokusområder har grepet tak i viktige utfordringer for næringen. Undersøkelser viser at programmet har satset på de riktige temaene. Programmet berømmes for sin innsats når det gjelder formidling av resultater. Bransjeorganisasjonene har i mindre grad fungert godt som kanaler for spredning av informasjon. Programmet har ikke vært så omfattende at har kunnet føre til større varige endringer i næringen. Spørreundersøkelser og intervjuer viser at programmet har produsert nyttig kunnskap for særlig den utøvende delen av næringen. Krav om samarbeid i prosjektene har bidratt til å etablere nye relasjoner innen næringen og overfor forbrukerorganisasjoner og FOU-miljøer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 286.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:16.397914
MODIFIED 2017-12-03 04:00:39.033957+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:16.397914
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)