Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Rapporten viser en spørreundersøkelse rettet mot ti (private) særskilte skoler for funksjonshemmede; én grunnskole (Soon Sjøskole), seks videregående skoler (Aglo vg, Hop vg, Hopen vg, Krokeidesenteret, Seiersborg vg og Øvrebø vg) og tre kombinerte grunn- og videregående skoler (Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo og på Hedmarken og Steinerskolen på Skjold). Skolene får dekket alle driftsutgifter ved statstilskudd etter en normalsats per elev per skoleår. Spørsmålene i undersøkelsen har belyst sammensetningen av elevmassen ved skolene, inntaksbestemmelser/-praksis, opplæringstilbud og sluttkompetanse, andel av elevene som fullfører skolegangen, skolenes behandlingstilbud og skolenes vurdering av statstilskuddet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:57.717266
MODIFIED 2017-10-31 00:00:21.915938+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:57.717266
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)