Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Delkostnadsnøkkel videregående skole

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

I delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring i inntektssystemet for fylkeskommunene fordeles rammetilskuddet til de enkelte fylkeskommunene basert på indikatorer for utgiftsbehovet. I denne rapporten gjennomføres analyser av utgiftsbehovet med henblikk på å revidere delkostnadsnøkkelen. Vi foreslår å inkludere en indikator for bosettingsmønsteret i nøkkelen, samt å revidere måten man ivaretar at det gjennomgående er dyrere å gi videregående opplæring til yrkesfagelever enn til elever på studieforberedende utdanningsprogrammer. Resultatene tyder også på at antall innvandrere i alderen 16-18 år er en kostnadsdriver i videregående opplæring, men denne konklusjonen er noe usikker. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner kompenseres kommunene og fylkeskommunene for at behovene for tjenester og kostnadene ved å produsere hver enhet av tjenestene varierer mellom kommuner og fylkeskommuner. Videregående opplæring er den klart største sektoren i fylkeskommunene og står for omtrent halvparten av utgiftene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 313.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:03.853492
MODIFIED 2016-02-20 06:00:51.200921+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:03.853492
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)