Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltakelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Eigersund kommune

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport RF.

Norges Forskningsråd er oppdragsgiver for prosjektet ”Den nye arbeidsplassen, arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet” og prosjektet gjennomføres av Rogalandsforskning og Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Eigersund kommune er en av bedriftene som deltar og denne rapporten presenterer resultater fra den første kartleggingen. Gjennomgående viser resultatene for Eigersund kommune at det psykososiale arbeidsmiljøet er meget bra. For spørsmålene som hentes fra QPS-Nordic er dataene sammenlignet med en referansepopulasjon. Eigersund kommune er bedre enn denne referansepopulasjonen. Ut i fra resultatene er det fem problemområder som det bør fokuseres på. Dette er: 1. Lav gjennomføringsgrad på medarbeidersamtaler. Den er et godt virkemiddel for å få informasjon fra den enkelte ansatte om hvordan hun eller han opplever sin arbeidssituasjon. 2. For liten effekt av tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Effekten av tiltakene er størst når de målrettes mot de eksisterende problemene i stedet for å være generelle og altomfattende. 3. Avdelinger/enheter som rapporterer problemer. Enkelte avdelinger rapporterer flere problemer enn andre. Det er overfor disse virksomhetene det bør iverksettes målrettede tiltak. Tiltakene bør legge vekt på deltagelse fra den enkelte ansatte. 4. Mobbing og trakassering. Mobbing og trakassering ser ut til å være et problem i noen av virksomhetene. En bør informere om dette, finne ut hva dette skyldes og iverksette tiltak som kan løse problemet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 395.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:27.530125
MODIFIED 2014-08-14 11:49:34.275037+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:27.530125
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)