Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Disponering av betonginnretninger

Denne rapporten er blitt til på initiativ fra Oljedirektoratet (OD) som inviterte med Petroleumstilsynet (Ptil) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for å utrede teknologiske utfordringer og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet ved disponering av betonginnretninger på norsk kontinentalsokkel. Vi står foran en tidsperiode hvor det må fattes beslutninger om disponering av de store betonginnretningene som er bygget i perioden 1973 – 1995. Det er manglende erfaring med fjerning og opphugging av slike innretninger, og det er lite direkte data å basere analyser på. I henhold til OSPAR-beslutning 98/3 om disponering av utrangerte offshore installasjoner, skal alle innretninger i utgangspunktet fjernes. Det kan imidlertid søkes om unntak fra forbudet mot sjødisponering for både faste og flytende betonginnretninger. I lys av at de store betonginnretningene har flere fellestrekk med hensyn til konstruksjon og teknisk beskaffenhet, ble det ansett som hensiktsmessig å gjennomføre en generell vurdering av problemstillinger og utfordringer knyttet til ulike disponeringsløsninger for disse. Rapporten gjennomgår reflyting, slep av innretningen, riving, opphugging og gjenbruk. Alternativet med å la betongelementene bli stående er også utredet. Det er satt ut tre deloppdrag som er utført av Dr. techn. Olav Olsen a. s, Multiconsult AS og AF Decom Offshore AS.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)
  2. Disposal of concrete facilities -Engl.pdf (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:55.212365
MODIFIED 2016-08-12 06:03:59.689560+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:55.212365
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)