Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Drivere bak investeringer i norske kommuner

Rapporten tilhører rapportseriene SØF-rapport.

I perioden 2003-2018 økte samlet brutto investeringsutgifter for norske kommuner med omtrent 40 prosent. Befolkningen har i samme periode økt med ca. 15 prosent. Investeringsveksten blant norske kommuner kan altså ikke alene forklares med befolkningsvekst. Formålet med dette prosjektet har vært å identifisere drivere bak veksten i investeringsnivået i kommunene over tid. Utgangspunktet er et historisk høyt investeringsnivå i kommunesektoren og en betydelig gjeldsoppbygging i kommunal sektor over tid.

"Oppsummert kan vi si at vi finner støtte for at økonomiske faktorer som inntektsnivå og dispoisjonsfond bidrar positivt til kommunenes totale investeringer. Begrenset økonomisk handlingsrom gjennom Robek eller at kommunen har økning i sin langsiktige gjeld virker derimot dempende på kommunens totale investeringer. Vi finner også støtte for at kommunene er fremoverskuende når de vurderer investeringsbehov. Dette ble trukket frem i samtaler med kommunen, og støttes av funn i den kvantitative analysen ved at forventninger om befolkningsvekst virker positivt på totale investeringer, samt at forventninger om vekst i aldersgruppen over 67 år virker positivt på investeringer innen pleie og omsorg. "

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-07-23 00:02:34.051409
MODIFIED 2021-07-23 00:02:34.632165
CREATED 2021-07-23 00:02:34.051409
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)