Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg

Metier AS og Møreforsking Molde AS har gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Oppland grense-Jaktøya og Rv3 Hedmark grense-Ulsberg i henhold til rammeavtale med Finansdepartementet (4. mars 2011) og mandat i avrop datert 25. april 2012. Planområdet omfatter: • E6 mellom Oppland grense i sør og Jaktøya i nord, med unntak av strekningene E6 Vindalsliene – Korporals bru og E6 gjennom Oppdal sentrum som ligger inne i Statens Vegvesens handlingsprogram 2010-2013. • Dovrebanen mellom Oppland grense i sør og Jaktøya i nord. • Rv. 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:15:14.470632
MODIFIED 2020-04-23 10:00:20.143880+00:00
CREATED 2016-10-06 13:15:14.470632
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)