Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard : for budsjetterminen 1997

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

INNDELING AV KONSTITUSJONELLE ANTEGNELSER Antegnelsene, som utarbeides departementsvis, deles inn i følgende avsnitt: Til observasjon: Avsnittet inneholder antegnelser over forhold og disposisjoner som krever nærmere redegjørelse fra forvaltningen. Det omfatter også forhold som Riksrevisjonen ikke anser seg ferdig med, og derfor ønsker å ha til observasjon. Til decharge etter omstendighetene: Under dette avsnittet tas opp tilfeller hvor det kan herske en viss tvil om forholdet uten videre bør godkjennes. Til decharge: Her tas opp tilfeller som Riksrevisjonen uten betenkeligheter mener å kunne anbefale godkjent. Til orientering: Riksrevisjonen har i stadig større utstrekning tatt med saker til orientering. Dette er i samsvar med de synspunkter som det er gitt uttrykk for i utredningen fra utvalget til å utrede spørsmål vedrørende Stortingets kontroll med forvaltningen. Disse sakene er ikke gjenstand for desisjon.

DESISJONSFORMENE Passerer: Denne formen blir brukt for forhold som Riksrevisjonen finner å kunne anbefale godkjent etter besvarelsen. Kan passere: Denne formen innebærer en kritikk. Styrken av denne framgår av premissene. Til observasjon: Til observasjon blir brukt når Riksrevisjonen mener at forholdet ikke er avklart for en endelig desisjon. Således brukes formen i tilfeller hvor – saken er under behandling i administrasjonen – Riksrevisjonen ønsker å se nærmere på det prinsippspørsmål som er reist – framtidig praksis bør has til observasjon. Når formen brukes, blir det i premissene i alminnelighet gitt uttrykk for hva det siktes til. Forholdet blir tatt opp på ny i de konstitusjonelle antegnelsene bare når det er grunn til å forfølge saken videre eller til å orientere Stortinget om resultatet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 279.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-02 12:00:37.504467
MODIFIED 2017-09-26 19:01:36.235965+00:00
CREATED 2011-07-02 12:00:37.504467
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)