Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Elgen i Norge sett med jegerøyne : en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport .

Elgen er en viktig utmarksressurs i Norge. Som et ledd i overvåkingen av denne ressursen benyttes elgjegere til å samle inn forskjellig type data fra observerte og felte elg under jakta hvert år. Dette materialet er i stor og økende grad benyttet som grunnlagsmateriale for den løpende forvaltningen av elg på lokalt og regionalt nivå, men er i liten utstrekning analysert på en større romlig skala over tid. Hensikten med denne rapporten er å gjennomføre en samlet analyse av materialet for 1) å undersøke i hviklen grad det gir et realistisk bilde på utvikling i elgens bestandstetthet, bestandsstruktur og kondisjon, 2) å undersøke utviklingen og dagens status for elgens bestandskondisjon i forskjellige deler av Norge og 3) år prøve å avklare noen av de viktigste årsakene til det mønsteret som observeres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 29.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:17.465017
MODIFIED 2016-08-12 06:06:02.432776+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:17.465017
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)