Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En vanskelig start : om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

Rapporten tilhører rapportseriene FoU-rapport.

Utgangspunktet for denne forskningsrapporten er veksten i antall unge som ikke mestrer skolen, samt veksten i unge uførepensjonister. Hovedproblemstillingen er: Hvordan kan vi bedre forebygge og tidlig intervenere slik at færre unge mennesker blir uføremottakere. Målet er å frembringe kunnskap som kan bidra til å snu en uønsket utvikling slik at færre banker på NAVs dør med søknad om uførepensjon i ung alder. Tematikken ligger nær opp til det Regjeringen har definert som en av de viktigste velferdspolitiske satsingsområdene i sitt strategidokument Fellesskap-trygghet-utjevning fra 2009, nemlig forebyggende innsats overfor barn og unge. Funnene i dette arbeidet baserer seg på intervjuer med skoleansatte, skolehelsetjenesten, NAV og barnevernstjenesten i ti kommuner i fire fylker. I dette prosjektet er vi spesielt opptatt av om voksenverden «ser» risikoutsatte barn og hvordan de «handler», både på individ- og systemnivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 03:01:30.107735
MODIFIED 2015-10-16 08:20:05.152993+00:00
CREATED 2014-11-18 03:01:30.107735
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)