Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Endringer i regelverket for rehabiliteringspenger fra 1. januar 2004 : innstramming i muligheten for å motta rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser

Rapporten fra 2005 er en deskriptiv analyse basert på Rikstrygdeverkets registerdata supplert med data fra Arbeidsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, hvor det er tatt utgangspunkt i utviklingen innenfor rehabiliteringspengeordningen de siste årene. Rapporten er bestilt av daværende Arbeids- og sosialdepartementet, utført av Rikstrygdeverket og er en del av evalueringen av regelverksendringen innenfor rehabiliteringspengeordningen fra 1. januar 2004 utført av Agderforskning (FoU rapport nr. 4/2006). Effektene av regelverksendringen så langt er belyst gjennom å se nærmere på utviklingen i antall stønadsmottakere, gjennomsnittlig stønadsperiode og bruk av unntaksbestemmelser. Videre er det sett nærmere på avgangen fra ordningen hvor stønadsmottakernes status etter opphør er undersøkt. Gruppen som ble direkte berørt av innstrammingen, dvs. personer som har avgang i perioden 01. 01. - 30. 09. 2004 og som har en stønadsperiode på over to år ved opphør, er studert særskilt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:44.142580
MODIFIED 2019-06-08 08:00:09.245262+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:44.142580
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)