Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Siktemålet med prosjektet er å framskaffe bedre kunnskap for beslutninger om lokalisering av handel. Sentrale spørsmål er: Hvordan håndteres utbyggingsplaner for handel i de større byområder i dag? Hvilke analyser gjennomføres og hvor beslutningsrelevant kunnskap får en fra disse analysene? Det er gjennomført telefoniske intervjuer med sentrale personer innenfor planlegging og utvikling av handel i hver av de tretten planetatene i kommunene i Framtidens byer. Intervjuene har gitt en oversikt over hvilke dokumenter de ulike byene har utarbeidet vedrørende lokalisering av handel og annet materiale som er tilgjengelig. Deretter er det for noen av byene gått nærmere inn i dette materialet for å kunne redegjøre mer presist om variasjoner i framgangsmåter - og om mer eller mindre vellykkede framgangsmåter - i arbeidet med å styre lokalisering og dimensjonering av handel. Det er også, som en tilleggsundersøkelse, foretatt en gjennomgang av hva kommuneplanene sier om handelsetablering i løpende tekst, bestemmelser og retningslinjer

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-09 13:00:34.836871
MODIFIED 2016-08-12 06:04:31.816039+00:00
CREATED 2012-12-09 13:00:34.836871
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)