Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Hver dag gis det en rekke råd/anbefalinger i norske virksomheter som alle har som mål å bidra til at ansatte ikke får helseplager eller blir sykmeldt. Å være den som skal gi slike råd/anbefalinger kan være en utfordring. En av grunnene til dette er at det ikke er kjent om det finnes konsensus blant fagfolk om innholdet i rådene, og om når, hvor og overfor hvem de ulike rådene er relevante. Denne rapporten handler om slike råd og anbefalinger. Rådene som er i fokus er knyttet til tilrettelegging på arbeidsplassen. Rapporten er fra prosjektet Tilrettelegging på Arbeidsplassen for ansatte med muskel- og skjellettplager. Prosjektet er finansiert av FARVE (Forsøksmidler - arbeid og velferd). Prosjektets mål var todelt; å søke å identifisere innholdet i de råd/anbefalinger terapeutene ga overfor ansatte med uspesifikke muskel- og skjellettplager (studiens fase I), samt å søke å avklare i hvilken grad det var konsensus om disse rådene/anbefalingene (studiens fase II). I alt deltok 25 terapeuter i fase I og 43 terapeuter i fase II. Resultatene fra denne studien bygger dermed på erfaringsbasert kunnskap, som terapeutene har opparbeidet gjennom mange år i praksisfeltet. Det gjør resultatene spesielt interessante. Resultatene fra denne rapporten kan også benyttes for å vurdere i hvilken grad rådene og anbefalingene som det er konsensus om blant terapeuter er dokumentert gjennom empirisk forskning. Denne studien kan også ses i lys av gjeldende lovverk på området. Dette er imidlertid utenfor denne studiens rammer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:48.243387
MODIFIED 2016-08-12 06:03:17.286911+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:48.243387
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)