Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet

AID ønsker etter tre års drift å gjennomføre en bred evaluering av etaten for å kartlegge hvordan Ptil fungerer som tilsynsmyndighet og hvordan Ptil løser sine lovpålagte oppgaver og når sine mål. AGENDA og SCANDPOWER ble i september 2006 tildelt oppdraget med å gjennomføre evalueringen. AID forutsatte i konkurransegrunnlaget for oppdraget at evalueringen skulle fange opp alle forhold som kan bidra til å belyse tilsynets virksomhet, dvs både interne menneskelige og oranisatoriske faktorer, eksterne rammebetingelser, forholdet til andre offentlige myndigheter og tilsyn, samt faktorer knyttet til bransjen og utfordringer på sokkelen. Evalueringen skulle avdekke i hvilke grad tilsynet har oppfylt krav og forventninger som er stilt i perioden 2004-2006 og på hvilken måte organisering, strategi og rolleforståelse har bidratt til denne måloppfyllelsen. Og den skulle gi kunnskap om hvilken grad Ptil er rustet til å møte nye utfordringer. Spørreundersøkelse er rettet til alle tilsynsobjekter og alle ansatte i Ptil.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:51.482264
MODIFIED 2017-09-26 07:00:21.489308+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:51.482264
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)