Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Etatsstyring i forsvarssektoren : en analyse av mål- og resultatstyringen av Forsvarsdepartementets virksomheter

Denne rapporten er utarbeidet av forskere fra Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Hovedhensikten med rapporten er å gi un- derlag for departementets egenevaluering av sin etatsstyring. Denne egenevalueringen skal være underlag for departementets vurderinger av behov for endringer i iverksettingsbre- vet for langtidsplanen 2013-2016, og i det nye helhetlige iverksettingsbrevet for sektoren som vil utarbeides for den nye langtidsplanen som regjeringen tar sikte på å legge frem for Stortinget våren 2016. I tillegg skal rapporten bidra til å styrke forskningsbasert kunnskap om etatsstyring og mål- og resultatstyring i den norske sentraladministrasjonen generelt. Forskerne har hatt tilgang til både ugraderte og graderte dokumenter for å gjennom- føre analysen. Denne rapporten er likevel ugradert, siden den ikke inneholder noe gradert informasjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 198.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-11-01 00:00:32.266003
MODIFIED 2015-11-01 00:00:32.307764
CREATED 2015-11-01 00:00:32.266003
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)