Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Denne kunnskapsstatusen har til hensikt å oppsummere eksisterende forskning når det gjelder blant annet omfanget av etnisk diskriminering i arbeidslivet, tiltak for økt mangfold og effekten av disse tiltakene, samt innsatsen for planmessig mangfoldsarbeid og hva som kjennetegner arbeidsgivere som arbeider planmessig. Funnene i rapporten tyder på at aktivitetsplikten i diskrimineringsloven om etnisitet foreløpig har hatt begrenset gjennomslag i form av å styre praksis i virksomheter i privat sektor, og spesielt gjelder det for mindre virksomheter og for bransjer med stor andel ufaglært arbeidskraft. Man vet imidlertid ikke hvorfor gjennomslaget er såpass begrenset, og hva som eventuelt skal til for å oppnå en større endring i praksis. Her er det behov for mer forskning. Tilsvarende finner forfatterne at diskriminerende ansettelsespraksis er dokumentert og må antas å være en betydelig ulempe for innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Kunnskapen om hvorfor arbeidsgivere diskriminerer, er imidlertid foreløpig begrenset - bedre kunnskap om norske arbeidsgiveres rekrutteringspraksis overfor innvandrere vil derfor være av stor interesse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-06 01:01:02.561483
MODIFIED 2015-10-16 08:20:01.476389+00:00
CREATED 2014-11-06 01:01:02.561483
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)