Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

EU’s rammedirektiv for vann : utredning om bruk av ålegress til klassifisering av økologisk tilstand

På oppdrag fra SFT ble det foretatt en gjennomgang av ålegressdata fra vegetasjonskartleggingen på strandnotlokaliteter gjennomført i perioden 1933 til 2008 på kyststrekningen Hvaler-Søgne. Datasettet viser at det er stor mellomårlig variasjon i dekningsgraden på lokalitetene og stor variasjon mellom enkelt stasjonene innen mindre geografiske områder. Datasettet kan ikke benyttes til direkte rapportering og fastsetting av miljøtilstand, men vil være nyttig i det videre arbeidet med fastsettelse av naturtilstand (referanseverdier). Det anbefales at man setter sammen en nordisk ekspertgruppe som arbeider videre med utviklingen av et felles nordisk klassifiseringssystem. Man bør arbeide videre med følgende parametre; 1) nedre voksegrense, 2) dekningsgrad/ tetthet 3) Utstrekning og 4) begroing. Prosjektet har kommet med forslag til overvåkningsmetodikk for å hente inn informasjon om de ulike parameterne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 800.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:08.536103
MODIFIED 2017-10-23 06:01:08.877625+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:08.536103
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)