Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Health Sector Support to Botswana : final report

I over 30 år har Norge bistått Botswana i arbeidet med å utvikle landets helsesektor. Den bilaterale bistanden til Botswana ble gitt i to ulike faser, og et internasjonalt team har vurdert disse. Den første – og mest omfattende – fasen var fra 1975 til 1996, og mens den andre – mer begrensede – fasen er planlagt avsluttet i 2012. Bistanden i den første fasen stemte i stor grad med de prinsipper som først i 2005 ble nedfelt internasjonalt i Paris-erklæringen. Bistanden i fase to har også vært meget relevant, men med mindre klare mål. Samtidig har den vært for komplisert i forhold til institusjoner som skulle gjennomføre dem. Bærekraften i den siste fasen har vært blandet.

Ifølge teamet bak rapporten, tilsier erfaringene fra Botswana at det å utvikle effektive helsesystem krever lengre tid enn de 3-5 år prosjekter normalt har. Institusjonelt samarbeid må baseres på klarere målsetninger. Siden det bilaterale samarbeidet begynte har Botswana gått fra å være et lavinntektsland til å bli et bli et av de rikeste mellominntektslandene i verden. Likevel står helsesektoren i landet foran flere utfordringer de neste årene, og mangel på bilaterale samarbeidspartnere vil være en av disse.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-07 12:01:00.543262
MODIFIED 2014-08-14 11:46:40.120195+00:00
CREATED 2013-05-07 12:01:00.543262
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)